środa, 30 grudnia 2015

...::: Dlaczego Bóg ukrywa prawdę ? :::...

Od dłuższego czasu chodziła mi ta myśl po głowie.
Przede wszystkim zastanawiałem się skąd są sprzeczności w Biblii. Dlaczego Bóg dopuścił do zmiany Jego Świętego Słowa ?!
 Skąd wzięły się listy fałszywego apostoła Szawła / Pawła, dlaczego są rozbieżności w Ewangeliach Łukasza i Mateusza ?

Kolejnym nurtującym mnie pytaniem jest, dlaczego Bóg ukrył się przed nami ?


Pwt Prawa 31:(15) I ukazał się Pan przy Namiocie w słupie obłocznym. A ten słup obłoczny stanął u
wejścia do Namiotu.
(16) I rzekł Pan do Mojżesza: Oto, gdy ty spoczniesz w gronie twoich ojców, lud ten
powstanie i będzie cudzołożył, idąc za obcymi bogami ziemi, do której wchodzi, opuści
mnie i złamie moje przymierze, które z nim zawarłem.
(17) W tym dniu zapłonie mój gniew przeciwko niemu. Opuszczę ich i zakryję moje
oblicze przed nimi
. Zostanie pochłonięty i dosięgną go liczne niedole i uciski, i będzie
mówił w tym dniu: Czy nie dlatego, że nie ma Boga pośród mnie, dosięgły mnie te
niedole
?
(18) Lecz Ja zakryję całkiem w tym dniu moje oblicze z powodu wszelkiego zła, jakie
popełnił, zwracając się do innych bogów.


Pwt Prawa 32: (16) Pobudzili jego zazdrość cudzymi bogami, Podniecili go obrzydliwościami,
(17) Składali ofiary demonom, które nie są bogami, Bogom, których ojcowie wasi nie
znali, Nowym, które niedawno się pojawiły.
(18) Skałę, która cię zrodziła, zaniedbałeś, Zapomniałeś Boga, który cię w boleściach na
świat wydał.
(19) A gdy Pan to ujrzał, wzgardził nimi I z niechęci do swych synów i córek
(20) Rzekł: Zakryję przed nimi oblicze moje, Zobaczę, jaka będzie przyszłość ich, Gdyż
ród to przewrotny, Synowie, w których nie ma wierności
.
(21) Pobudzili mnie do zazdrości tym, co nie jest bogiem, Podniecili mnie marnościami
swoimi, Więc i Ja pobudzę ich do zazdrości tymi, którzy nie są ludem, Podniecę ich
narodem nikczemnym.Mat 6: (3) Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja.
(4) Aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.(5) A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w
synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam:
Otrzymali zapłatę swoją.
(6) Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl
się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci
tobie.
...
(17) Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją.
(18) Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a
Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

Izajasza 45: (17) Izrael jest zbawiony przez Pana, w zbawieniu wiecznym, oni nie będzą zawstydzeni
ani przeklęci na wieki.
(18) Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios - On jest Bogiem - który stworzył ziemię i uczynił
ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył:
Ja jestem Pan, a nie ma innego.
(19) Nie mówiłem w ukryciu ani w jakimś ciemnym zakątku ziemi, nie powiedziałem do
potomstwa Jakuba: Szukajcie mnie daremnie! Ja jestem Pan, który mówię prawdę,
zwiastuję, co słuszne.

(20) Zbierzcie się i przyjdźcie, przystąpcie razem, wy, ocaleni z narodów! Nierozumni są
ci, którzy noszą swojego bałwana z drewna i modlą się do boga, który nie może
wybawić.
(21) Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także wspólnie się naradzą! Kto od
dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie Ja, Pan,
poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego boga sprawiedliwego i
wybawiciela.
(22) Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.


Psalmów 104: (24) O, jak liczne są dzieła twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił: Ziemia jest pełna dóbr twoich!
(25) Oto morze - wielkie i szerokie, Gdzie roi się od płazów bez liku, Małych i wielkich zwierząt.
(26) Okręty płyną po nim; Lewiatan, którego stworzyłeś, aby w nim igrał.
(27) Wszystko to oczekuje na ciebie, Abyś im dał pokarm w swym czasie.
(28) Gdy dajesz im, zbierają; Gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem.
(29) Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się; Gdy zabierasz im tchnienie, giną I w
proch się obracają.
(30) Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają, I odnawiasz oblicze ziemi.
(31) Niech chwała Pana trwa na wieki, Niech się raduje Pan dziełami swymi!


Przed Chrystusem ludzie, głównie Izraelici żyli według Tory, czyli Starego Testamentu. Wszystko było jasne i nie było skażenia Słowa Bożego. Dzisiaj mamy ciężej.

Teraz zrozumiałem. Bóg jest słowny, honorowy, wierny, dotrzymuje słowa i jest miłosierny dla swojego dzieła, jakim jest stworzenie ludzkie.
Dlatego też, daje nam furtkę, aby nas ludzi grzesznych zbawić.
Pozwolił złu, czyli szatanowi na zasianie kłamstwa w swoim własnym Słowie.

To wszystko to zbawienny plan Boga.
Dzięki temu, każdy z nas stając na sądzie, będzie mógł użyć argumentu; że narodził się w szatańskim świecie i od dziecka wszczepiono mu kłamstwo i grzech, które zapoczątkował szatan.

Gdy Bóg mieszkał wśród Izraelitów, to oni cały czas tego nie doceniali, grzeszyli. Mięli wszystko; błogosławieństwo Boże, ochronę, piękną ziemię, piękne kobiety i wspaniałych mężczyzn, byli zdrowi i długo żyli. A jednak co chwilę odwracali się od Boga i Jego prawa Zakonu. Większość ludzi ma cechę, że gdy dostanie coś za darmo to tego nie docenia i nie stara się. Natomiast gdy człowiek musi na to zapracować, to wtedy zazwyczaj zaczyna doceniać i dba o to.
Wygląda na to, że my żyjąc teraz w ucisku, mamy zapracować na dobre życie. Bez namacalnego Boga, z ukrytą prawdą i zasianym kłamstwem. Mamy walczyć o siebie, o bliskich, mamy to wszystko docenić i zapamiętać na przyszłość.
Aż nadejdzie dzień, gdy Bóg odmieni losy świata.
Wtedy nas wybawi ode złego, zmieni świat, zamieszka z nami i będzie namacalny. On i Jego Syn będą nami rządzić, będą nas karmić z drzewa żywota. Zło nadal będzie istniało, ale gdy tylko się pojawi nieprawość, będzie ona usuwana zgodnie z Zakonem Boga. Dopóki Bóg daje nam wolną wolę, dopóty zło i grzech będą istniały. Ale z nowymi sercami z wypisanym zakonem oraz Bogiem wśród nas, nie dopuścimy grzechu do siebie.

szatan cały czas oskarża nas przed Bogiem. Jest zazdrosny i obawia się o siebie. Uważa się za lepszego od nas, a nawet od Boga. Wydaje mu się, że świat powinien wyglądać inaczej oraz, że jemu udałoby się stworzyć lepszy świat, w którym możnaby żyć w grzechu.
Świat typu: ,,Carpie Diem'' i  ,,Róbta co chceta''

Ezechiela 39: (27) Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich z ziem ich wrogów, wtedy
okażę się na nich świętym na oczach wielu narodów.
(28) I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem! Gdyż kazałem im iść do niewoli wśród
narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich.
(29) Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom
izraelski - mówi Wszechmocny Pan.


Bóg poprzysiągł na swoje własne imię, że nas wybawi.
To jest przysięga złożona przez samego Boga, jest święta i pewna.


Ezechiela 36: (16) I doszło mnie słowo Pana tej treści:
(17) Synu człowieczy, kiedy dom izraelski mieszkał na tej ziemi, zhańbił ją przez swoje
drogi postępowania oraz swoimi bałwanami, oraz z ich nieczystością, a ich droga była
w moich oczach jak nieczystość odłączonej kobiety.
(18) Dlatego wylałem mój gniew na nich.
(19) I rozproszyłem ich wśród narodów, i zostali rozsiani po różnych ziemiach; sądziłem
ich według ich postępowania i zgodnie z ich grzechem.
(20) I kiedy poszli pomiędzy narody, pomiędzy którymi weszli, oni znieważali moje
święte imię, ponieważ mówiono o nich: Oni są ludem Pana, i opuścili oni swoją ziemię.
(21) Ale ich oszczędziłem ze względu na moje święte imię, które znieważył dom Izraela
pośród ludów, pomiędzy których przybyli.

(22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu
Izraela, dla was ale ze z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście
pośród narodów, do których przybyliście.
(23) Dlatego uświęcę moje wielkie imię, które zostało sprofanowane pomiędzy narodami,
i narody poznają, że Ja jestem Pan, gdy okażę się święty wśród was na ich oczach .

(24) I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i
przyprowadzę was do waszej własnej ziemi,


Ezechiela 20: (39) Lecz wy, domu izraelski - tak mówi Wszechmocny Pan - idźcie i służcie, każdy z
was, swoim bałwanom! Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego
świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami.

(40) Gdyż na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej - mówi Wszechmocny
Pan - tam służyć mi będzie cały dom izraelski, wszyscy, którzy są w kraju. Tam przyjmę
ich łaskawie i tam będę żądał od was danin i pierwocin waszych darów wraz ze
wszystkimi świętymi darami.
(41) Przyjmę was łaskawie jako przyjemnie woniejącą ofiarę, gdy was wyprowadzę
spośród ludów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni; i dowiodę na
was mojej świętości na oczach narodów.
(42) Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy zaprowadzę was do ziemi izraelskiej, do
ziemi, którą przysiągłem dać waszym ojcom.
(43) I tam przypomnicie sobie swoje postępowanie i wszystkie swoje czyny, którymi się
splamiliście; i poczujecie wstręt do siebie z powodu wszystkich swoich złych czynów,
które popełniliście.
(44) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy postąpię z wami przez wzgląd na moje imię, nie
według waszego złego postępowania i według waszych przewrotnych czynów
, domu
izraelski - mówi Wszechmocny Pan.Ezechiela 36: (32) Nie ze względu na was to czynię - powiedział Pan Bóg - niech to wam będzie
wiadome, wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu
Izraela!


Ezechiela 39: (7) I ujawnię moje święte imię wśród mojego ludu izraelskiego; i już nie dopuszczę, aby moje święte imię było bezczeszczone, aby poznały ludy, że Ja jestem Pan, Święty w
Izraelu.
(8) Oto nadchodzi to i spełnia się mówi Wszechmocny Pan; jest to ten dzień, o którym
mówiłem.


Bóg jest tak miłosierny, że poświęcił swojego Syna; Isusa Chrystusa.

Apokalipsa 5: (6) I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców
stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu; a to jest
siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię.
(7) I przystąpił, i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie,
(8) A gdy ją wziął, upadły przed Barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech
starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności; są to modlitwy
świętych.
(9) I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie,
ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i
języka, i ludu, i narodu,
(10) I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na
ziemi. 


Chrystus odkupił nas dla Boga swoją krwią.

Na swoim przykładzie wiem, że gdy ktoś zacznie szukać Boga, ale tak naprawdę, to Bóg otwiera mu umysł i nasz Bóg się pojawia. Czujemy całym ciałem, że Bóg istnieje, że Jego Słowo jest święte i pomimo zafałszowania Biblii , jesteśmy w stanie krok po kroku odnaleźć prawdziwe Nauki Boga.
Nie wystarczy nam to, że Bóg otworzy nam oczy.
Im więcej pragniemy poznać i odnaleźć Boga, tym więcej Bóg nam w tym pomaga.
Mamy pragnąć Boga całym ciałem i w każdej chwili.
Tak to działa Bracia i Siostry.

Pwt Prawa 6: (4) Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!
(5) Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy
swojej, i z całej siły swojej.Mat 22: (36) Nauczycielu, które przykazanie jest największe?
(37) A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z
całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.
(38) To jest największe i pierwsze przykazanie. 


Rodzaju 9: (8) Nadto rzekł Bóg do Noego i do jego synów, którzy byli z nim, mówiąc:
(9) Oto Ja, Ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was,
(10) I z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z wami, z ptactwem, z bydłem i z
wszystkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami, z tymi wszystkimi, które wyszły z arki
wraz z wszystkimi zwierzętami ziemi.
(11) I ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne
ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię.
(12) Potem rzekł Bóg: To będzie znakiem przymierza, które Ja ustanawiam między mną a
między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami, po wieczne czasy;

(13) Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią.
(14) Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk,

(15) Wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą
we wszelkim ciele i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie
ciało.
(16) Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne
między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi.
(17) I rzekł Bóg do Noego: To jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a
wszelkim ciałem, które jest na ziemi.


poniedziałek, 28 grudnia 2015

...::: Gdzie my w końcu żyjemy cz.6 :::...

Taka ciekawostka :
Według oficjalnej nałki ,,planeta ziemia'' odchylona jest od pionu biegunowego o 23,4 stopnie.
Inaczej mówiąc, jej kąt nachylenia to 90st - 23,4st = 66,6 st


Ach ci naókofcy, te ich liczby zawsze robią na mnie wrażenie. Skąd oni je biorą ? Gdzie są obliczenia do wglądu. Gdzie są doświadczenia. W końcu; GDZIE JEST LOGIKA ???

Ci co nadal wierzą w ZIEMIĘ KULĘ, proszę zastanowić się nad tym:

Nasze zmysły są wrażliwe i jesteśmy w stanie wyłapać najdrobniejsze zmiany. 
Nawet gdy ktoś bezszelestnie zbliży się do nas, możemy wyczuć jego obecność.

Myślicie, że odczulibyście dwukrotną różnicę prędkości obrotowej ziemi na równiku oraz na kole podbiegunowym ? Nie sądzę, ponieważ ziemia jest nieruchoma.

Powtarzam raz jeszcze, to niebo obraca się nad ziemią. 
Gdyby ziemia naprawdę obracała się, to ludzie wykorzystaliby ten obrót. 

Zastanówcie się, dlaczego Gwiazda Polarna znajduje się zawsze nad Północą i dlaczego wszystkie gwiazdy obracają się wokół niej.
Skoro ,,Planeta Ziemia'' leci w kosmosie po jakiejś orbicie i kręci się w przeróżne strony po tych orbitach, to dlaczego cały czas ta Gwiazda Polarna jest centrum nieba ???


Kolejna ciekawostka dla Braci i Sióstr małej wiary:Czy widzicie odbicie / poświatę słońca w chmurach ?
Jeden punkt, w którym chmury lub oceany oświetlone są bardziej ?

Gdyby słońce było  oddalone od ziemi o 1493#^536#%^%^#^ km, to nie byłoby takiego odbicia w jednym miejscu  :)

Uwaga:
Monitor Polski wyśmiewa ludzi, którzy wierzą w teorię płaskiej ziemi.
W związku z tym przestrzegam przed tymi ludźmi, którzy podobno chcą dobra dla nas.

Szanuję ich pracę, ale kto nadal brnie w kłamstwach szatana i zwalcza prawdę, temu nie powinniśmy ufać, gdyż po owocach i poznajemy.


Wrócę jeszcze do filmów ze stacji ISS, które udowodniono, że są fałszerstwem.
Spójrzcie jakimi basenami i sceneriami dysponują w NASA.
Jest to ,,Neutral Buoyancy Lab''  ---> link do stronyBehind the ScenesTrainingNEEMO

The Undersea Experience:
An Analog to Outer Space

"As an analog to the International Space Station (ISS), the Aquarius habitat is just about perfect ... When we are inside, it feels like we are onboard a remote outpost …"
-- Astronaut Mike Fincke,
NEEMO 2 aquanaut,
May 20, 2002
IMAGE: Analog

ASTRONAUT = AQUANAUT

NASA posiada mnóstwo programów treningowych oraz naukowych.

Partial Gravity Simulator


The Partial Gravity Simulator, also known as POGO, consists of servos, air bearings and gimbals to provide accurate simulations of reduced gravity. It is used for astronaut training and for evaluating their ability to perform tasks in simulated partial and microgravity.
 
This seat and gimbal assembly supports the test subject while performing human locomotion studies and training exercises.
The vertical servo and horizontal air bearing rail can be seen here mounted to the 30 foot tall A-frame. Also visible are the air supply and electrical umbilicals running from the overhead support to the top of the v
Space Station Mockup and Training FacilityThe Space Station Mockup and Training Facility (SSMTF) is a full-scale, high-fidelity replica of the Space Station cluster.
Purpose
The purpose of the SSMTF is to provide flight crew interfaces to train flight crew members, controllers and instructors on the International Space Station operations, crew systems, maintenance and crew health care. This facility is also used to develop and validate operating procedures.

Description
In keeping with its purpose, this facility provides the environments, the people and the programs that are required to achieve as much realism as possible to match conditions that will be experienced upon the orbiting Space Station. Through effective crew training, hardware evaluation and procedure validation at one-g, the facility strives to ensure maximum safety and mission success on orbit.

Mockups & Trainers
To meet the many requirements of the crews, engineers and scientists, the facility provides simulated work and living spaces, equipped with hardware and systems of varying degrees of realism. This realism, termed fidelity, ranges from cardboard facades with instrument panels drawn in, to fully operational flight-like equipment panels and systems suitable for real-time simulation exercises.
U.S. Lab (Destiny) Mockup – This mockup has high-fidelity components and is the primary training module for ISS expedition crews. It consists of three cylindrical sections and two endcones with hatches. A 50.9-centimeter (20-inch) diameter window is located in the deck of the mockup. The mockup contains six high-fidelity training racks, active camera/video, audio, and caution and warning systems and light weight hatches.
Type of training supported – audio system, photo/TV, crew health, station systems, in-flight maintenance, and emergency procedures.
Node 1 (Unity) Mockup - This is a high-fidelity mock-up consisting of Zero-G stowage racks, light weight hatches, emergency equipment, lights, and non-functional power and cooling systems.
Type of training supported – Node 1 systems, stowage, berthing camera system, in-flight maintenance, and emergency procedures.
Joint Airlock (Quest) Mockup – This high-fidelity mockup consists of functional and simulated components including battery chargers, MetOx C02 scrubbing cartridges, lights, and the EVA audio system.
Type of training supported – pre-/post- EVA activities, audio system, and extravehicular mobility unit (EMU) training.
Multi-Purpose Logistics Module (MPLM) Mockup – A high-fidelity mockup containing resupply racks and rack attachment points.
Type of training supported - rack translation and installation training, stowage, and systems.
Functional Cargo Block (FGB) (Zarya – “sunrise”) Mockup - medium-fidelity mockup consisting of accurate stowage volumes and functional handrails. Other crew interfaces are portrayed by simple low fidelity mockups or photos.
Type of training supported – stowage, photo/TV, emergency procedures, and routine operations.
Japanese Experiment Module (JEM) (Kibo - "hope") Mockup – low-fidelity mockup of the Japanese research module. Consists of facades of system/experiment racks and an active audio unit. (High fidelity JEM training is conducted in Japan .)
Type of training supported – audio system, familiarization of station layout, education outreach.
 


Precision Air Bearing Facility
The Precision Air Bearing Facility's 32-ft by 24-ft (10-m by 7-m) metal surface provides a two-dimensional simulation (three degress of freedom) of a weightless environment. The PABF is useful as an engineering tool and crew training device, particularly in developing and teaching mass handling techniques by floating objects on a thin cushion of air.
The PABF works like an air hockey table allowing heavy objects to slide over it with minimal friction.


Left, astronauts practice extra-vehicular activities (EVA) at the PABF in preparation of actual flight activities as shown in the photo on the right.
An on-board thruster system provides propulsion of the PABF demonstration chair. Two "stick" controllers provide a flight-similar human interface.

Left, a crew member practices EVA maneuvers at the SMVF's PABF in
preparation to repair the Hubble telescope as seen in the flight photo on the right.
Two astronauts practice EVA techniques at the PABF.

Powyżej projekt NEMO i znak 666.
Wiem... znam znak płetwonurkowy, że ,,WSZYSTKO OK'' i jako płetwonurek starej szkoły pamiętam, że powinien wyglądać tak:
I wiem również, że w rękawiczkach spokojnie da się wykonać prawidłowy gest.


Poniżej film z basenu:


Kolejną ciekawostką była sytuacja 16. lipca 2013r. kiedy NASA przyznała, że podczas ,,spaceru w kosmosie'' jednemu z włoskich ,,astronautów'' zalało hełm wodą w ilości ok. 4 litrów :) ---> tutaj link
kolejny link

BHUAHAHAHAHA   :D

A tu prawdopodobnie oryginał:


Od tamtego zdarzenia NASA wprowadziła rurki do hełmów, żeby już się nie topili w kosmosie :)
istny szatański KABARET

Houston, We've Got a Problem

 


Oni czują się już tak pewni swego kłamstwa, że dopuszczają do coraz częstszych błędów.
Na tych wszystkich filmach ze stacji ISS w ogóle nie widać powagi ani stresu ani jakiejkolwiek pracy badawczo-naukowej. Mamy celebrytów, których oglądamy jak Big Brother'a.

Poniżej kolejny film, który obnaża kłamstwo istnienia ISS (wsłuchajcie się od 50 sek., a później zobaczcie reakcje Chrisa):Znalazłem kolejną stronę do śledzenia lotów samolotów pasażerskich, niestety na niej również oszukują z lotami na ,,południowej półkuli''  https://planefinder.net/

link do cz.7
link do cz.5