środa, 30 grudnia 2015

...::: Dlaczego Bóg ukrywa prawdę ? :::...

Od dłuższego czasu chodziła mi ta myśl po głowie.
Przede wszystkim zastanawiałem się skąd są sprzeczności w Biblii. Dlaczego Bóg dopuścił do zmiany Jego Świętego Słowa ?!
 Skąd wzięły się listy fałszywego apostoła Szawła / Pawła, dlaczego są rozbieżności w Ewangeliach Łukasza i Mateusza ?

Kolejnym nurtującym mnie pytaniem jest, dlaczego Bóg ukrył się przed nami ?


Pwt Prawa 31:(15) I ukazał się Pan przy Namiocie w słupie obłocznym. A ten słup obłoczny stanął u
wejścia do Namiotu.
(16) I rzekł Pan do Mojżesza: Oto, gdy ty spoczniesz w gronie twoich ojców, lud ten
powstanie i będzie cudzołożył, idąc za obcymi bogami ziemi, do której wchodzi, opuści
mnie i złamie moje przymierze, które z nim zawarłem.
(17) W tym dniu zapłonie mój gniew przeciwko niemu. Opuszczę ich i zakryję moje
oblicze przed nimi
. Zostanie pochłonięty i dosięgną go liczne niedole i uciski, i będzie
mówił w tym dniu: Czy nie dlatego, że nie ma Boga pośród mnie, dosięgły mnie te
niedole
?
(18) Lecz Ja zakryję całkiem w tym dniu moje oblicze z powodu wszelkiego zła, jakie
popełnił, zwracając się do innych bogów.


Pwt Prawa 32: (16) Pobudzili jego zazdrość cudzymi bogami, Podniecili go obrzydliwościami,
(17) Składali ofiary demonom, które nie są bogami, Bogom, których ojcowie wasi nie
znali, Nowym, które niedawno się pojawiły.
(18) Skałę, która cię zrodziła, zaniedbałeś, Zapomniałeś Boga, który cię w boleściach na
świat wydał.
(19) A gdy Pan to ujrzał, wzgardził nimi I z niechęci do swych synów i córek
(20) Rzekł: Zakryję przed nimi oblicze moje, Zobaczę, jaka będzie przyszłość ich, Gdyż
ród to przewrotny, Synowie, w których nie ma wierności
.
(21) Pobudzili mnie do zazdrości tym, co nie jest bogiem, Podniecili mnie marnościami
swoimi, Więc i Ja pobudzę ich do zazdrości tymi, którzy nie są ludem, Podniecę ich
narodem nikczemnym.Mat 6: (3) Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja.
(4) Aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.(5) A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w
synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam:
Otrzymali zapłatę swoją.
(6) Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl
się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci
tobie.
...
(17) Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją.
(18) Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a
Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

Izajasza 45: (17) Izrael jest zbawiony przez Pana, w zbawieniu wiecznym, oni nie będzą zawstydzeni
ani przeklęci na wieki.
(18) Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios - On jest Bogiem - który stworzył ziemię i uczynił
ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył:
Ja jestem Pan, a nie ma innego.
(19) Nie mówiłem w ukryciu ani w jakimś ciemnym zakątku ziemi, nie powiedziałem do
potomstwa Jakuba: Szukajcie mnie daremnie! Ja jestem Pan, który mówię prawdę,
zwiastuję, co słuszne.

(20) Zbierzcie się i przyjdźcie, przystąpcie razem, wy, ocaleni z narodów! Nierozumni są
ci, którzy noszą swojego bałwana z drewna i modlą się do boga, który nie może
wybawić.
(21) Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także wspólnie się naradzą! Kto od
dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie Ja, Pan,
poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego boga sprawiedliwego i
wybawiciela.
(22) Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.


Psalmów 104: (24) O, jak liczne są dzieła twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił: Ziemia jest pełna dóbr twoich!
(25) Oto morze - wielkie i szerokie, Gdzie roi się od płazów bez liku, Małych i wielkich zwierząt.
(26) Okręty płyną po nim; Lewiatan, którego stworzyłeś, aby w nim igrał.
(27) Wszystko to oczekuje na ciebie, Abyś im dał pokarm w swym czasie.
(28) Gdy dajesz im, zbierają; Gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem.
(29) Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się; Gdy zabierasz im tchnienie, giną I w
proch się obracają.
(30) Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają, I odnawiasz oblicze ziemi.
(31) Niech chwała Pana trwa na wieki, Niech się raduje Pan dziełami swymi!


Przed Chrystusem ludzie, głównie Izraelici żyli według Tory, czyli Starego Testamentu. Wszystko było jasne i nie było skażenia Słowa Bożego. Dzisiaj mamy ciężej.

Teraz zrozumiałem. Bóg jest słowny, honorowy, wierny, dotrzymuje słowa i jest miłosierny dla swojego dzieła, jakim jest stworzenie ludzkie.
Dlatego też, daje nam furtkę, aby nas ludzi grzesznych zbawić.
Pozwolił złu, czyli szatanowi na zasianie kłamstwa w swoim własnym Słowie.

To wszystko to zbawienny plan Boga.
Dzięki temu, każdy z nas stając na sądzie, będzie mógł użyć argumentu; że narodził się w szatańskim świecie i od dziecka wszczepiono mu kłamstwo i grzech, które zapoczątkował szatan.

Gdy Bóg mieszkał wśród Izraelitów, to oni cały czas tego nie doceniali, grzeszyli. Mięli wszystko; błogosławieństwo Boże, ochronę, piękną ziemię, piękne kobiety i wspaniałych mężczyzn, byli zdrowi i długo żyli. A jednak co chwilę odwracali się od Boga i Jego prawa Zakonu. Większość ludzi ma cechę, że gdy dostanie coś za darmo to tego nie docenia i nie stara się. Natomiast gdy człowiek musi na to zapracować, to wtedy zazwyczaj zaczyna doceniać i dba o to.
Wygląda na to, że my żyjąc teraz w ucisku, mamy zapracować na dobre życie. Bez namacalnego Boga, z ukrytą prawdą i zasianym kłamstwem. Mamy walczyć o siebie, o bliskich, mamy to wszystko docenić i zapamiętać na przyszłość.
Aż nadejdzie dzień, gdy Bóg odmieni losy świata.
Wtedy nas wybawi ode złego, zmieni świat, zamieszka z nami i będzie namacalny. On i Jego Syn będą nami rządzić, będą nas karmić z drzewa żywota. Zło nadal będzie istniało, ale gdy tylko się pojawi nieprawość, będzie ona usuwana zgodnie z Zakonem Boga. Dopóki Bóg daje nam wolną wolę, dopóty zło i grzech będą istniały. Ale z nowymi sercami z wypisanym zakonem oraz Bogiem wśród nas, nie dopuścimy grzechu do siebie.

szatan cały czas oskarża nas przed Bogiem. Jest zazdrosny i obawia się o siebie. Uważa się za lepszego od nas, a nawet od Boga. Wydaje mu się, że świat powinien wyglądać inaczej oraz, że jemu udałoby się stworzyć lepszy świat, w którym możnaby żyć w grzechu.
Świat typu: ,,Carpie Diem'' i  ,,Róbta co chceta''

Ezechiela 39: (27) Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich z ziem ich wrogów, wtedy
okażę się na nich świętym na oczach wielu narodów.
(28) I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem! Gdyż kazałem im iść do niewoli wśród
narodów, ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich.
(29) Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom
izraelski - mówi Wszechmocny Pan.


Bóg poprzysiągł na swoje własne imię, że nas wybawi.
To jest przysięga złożona przez samego Boga, jest święta i pewna.


Ezechiela 36: (16) I doszło mnie słowo Pana tej treści:
(17) Synu człowieczy, kiedy dom izraelski mieszkał na tej ziemi, zhańbił ją przez swoje
drogi postępowania oraz swoimi bałwanami, oraz z ich nieczystością, a ich droga była
w moich oczach jak nieczystość odłączonej kobiety.
(18) Dlatego wylałem mój gniew na nich.
(19) I rozproszyłem ich wśród narodów, i zostali rozsiani po różnych ziemiach; sądziłem
ich według ich postępowania i zgodnie z ich grzechem.
(20) I kiedy poszli pomiędzy narody, pomiędzy którymi weszli, oni znieważali moje
święte imię, ponieważ mówiono o nich: Oni są ludem Pana, i opuścili oni swoją ziemię.
(21) Ale ich oszczędziłem ze względu na moje święte imię, które znieważył dom Izraela
pośród ludów, pomiędzy których przybyli.

(22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu
Izraela, dla was ale ze z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście
pośród narodów, do których przybyliście.
(23) Dlatego uświęcę moje wielkie imię, które zostało sprofanowane pomiędzy narodami,
i narody poznają, że Ja jestem Pan, gdy okażę się święty wśród was na ich oczach .

(24) I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i
przyprowadzę was do waszej własnej ziemi,


Ezechiela 20: (39) Lecz wy, domu izraelski - tak mówi Wszechmocny Pan - idźcie i służcie, każdy z
was, swoim bałwanom! Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego
świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami.

(40) Gdyż na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej - mówi Wszechmocny
Pan - tam służyć mi będzie cały dom izraelski, wszyscy, którzy są w kraju. Tam przyjmę
ich łaskawie i tam będę żądał od was danin i pierwocin waszych darów wraz ze
wszystkimi świętymi darami.
(41) Przyjmę was łaskawie jako przyjemnie woniejącą ofiarę, gdy was wyprowadzę
spośród ludów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni; i dowiodę na
was mojej świętości na oczach narodów.
(42) Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy zaprowadzę was do ziemi izraelskiej, do
ziemi, którą przysiągłem dać waszym ojcom.
(43) I tam przypomnicie sobie swoje postępowanie i wszystkie swoje czyny, którymi się
splamiliście; i poczujecie wstręt do siebie z powodu wszystkich swoich złych czynów,
które popełniliście.
(44) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy postąpię z wami przez wzgląd na moje imię, nie
według waszego złego postępowania i według waszych przewrotnych czynów
, domu
izraelski - mówi Wszechmocny Pan.Ezechiela 36: (32) Nie ze względu na was to czynię - powiedział Pan Bóg - niech to wam będzie
wiadome, wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu
Izraela!


Ezechiela 39: (7) I ujawnię moje święte imię wśród mojego ludu izraelskiego; i już nie dopuszczę, aby moje święte imię było bezczeszczone, aby poznały ludy, że Ja jestem Pan, Święty w
Izraelu.
(8) Oto nadchodzi to i spełnia się mówi Wszechmocny Pan; jest to ten dzień, o którym
mówiłem.


Bóg jest tak miłosierny, że poświęcił swojego Syna; Isusa Chrystusa.

Apokalipsa 5: (6) I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców
stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu; a to jest
siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię.
(7) I przystąpił, i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie,
(8) A gdy ją wziął, upadły przed Barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech
starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności; są to modlitwy
świętych.
(9) I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie,
ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i
języka, i ludu, i narodu,
(10) I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na
ziemi. 


Chrystus odkupił nas dla Boga swoją krwią.

Na swoim przykładzie wiem, że gdy ktoś zacznie szukać Boga, ale tak naprawdę, to Bóg otwiera mu umysł i nasz Bóg się pojawia. Czujemy całym ciałem, że Bóg istnieje, że Jego Słowo jest święte i pomimo zafałszowania Biblii , jesteśmy w stanie krok po kroku odnaleźć prawdziwe Nauki Boga.
Nie wystarczy nam to, że Bóg otworzy nam oczy.
Im więcej pragniemy poznać i odnaleźć Boga, tym więcej Bóg nam w tym pomaga.
Mamy pragnąć Boga całym ciałem i w każdej chwili.
Tak to działa Bracia i Siostry.

Pwt Prawa 6: (4) Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!
(5) Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy
swojej, i z całej siły swojej.Mat 22: (36) Nauczycielu, które przykazanie jest największe?
(37) A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z
całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.
(38) To jest największe i pierwsze przykazanie. 


Rodzaju 9: (8) Nadto rzekł Bóg do Noego i do jego synów, którzy byli z nim, mówiąc:
(9) Oto Ja, Ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was,
(10) I z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z wami, z ptactwem, z bydłem i z
wszystkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami, z tymi wszystkimi, które wyszły z arki
wraz z wszystkimi zwierzętami ziemi.
(11) I ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne
ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię.
(12) Potem rzekł Bóg: To będzie znakiem przymierza, które Ja ustanawiam między mną a
między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami, po wieczne czasy;

(13) Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią.
(14) Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk,

(15) Wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą
we wszelkim ciele i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie
ciało.
(16) Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne
między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi.
(17) I rzekł Bóg do Noego: To jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a
wszelkim ciałem, które jest na ziemi.


3 komentarze:

 1. Kanon biblijny ustalalił ostatecznie krk matka nierządnic i obrzydliwości ziemi.Oczywiście Bóg zadbał żeby zostało zachowane jego Słowo-Tylko zachodzi pytanie czy wszystko w biblii,a przede wszystkim niektóre księgi NT to Słowo Boże? Moim zdaniem nasz Stwórca mógł dopuścić do takiej sytuacji iż zaistniały w kanonie ustalonym przez krk księgi których nie powinno tam być.Toczy się wojna w dziedzinie duchowej w kwestii zwierzchnictwa nad wszechświatem od zarania dziejów.Szatan bezustannie zarzuca coś Bogu i żąda dowodów.


  Hioba 1:6-12

  Zdarzyło się pewnego dnia,gdy synowie Boży udawali się,by stanąć przed Panem,że i szatan też poszedł z nimi.I rzekł Bóg do szatana:"Skąd przychodzisz?"Szatan odrzekł Panu:"Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej."Mówi Pan do szatana:"A zwróciłeś uwagę na sługę mego,Hioba?Bo nie ma na całej ziemi drugiego,kto by tak był prawy,sprawiedliwy,bogobojny i unikający grzechu jak on."Szatan na to do Pana:"Czyż Ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego,jego domu i całej majętności?Pracy jego rąk pobłogosławiłeś,jego dobytek na ziemi się mnoży.Wyciągnij,proszę rękę i dotknij jego majątku!Napewno Ci w twarz będzie złorzeczył."Rzekł Pan do szatana:"Oto cały majątek jego w twej mocy.Tylko na niego samego nie wyciągaj ręki."I odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego.


  Podobna sytuacja mogła zaistnieć przy ustalaniu kanonu biblijnego-Bóg mógł pozwolić szatanowi na jego życzenie w celu udowodnienia czegoś zrobić nieco zamętu.Niestety wszystko wskazuje na to że najwięcej zamieszania i wręcz podziałów wprowadzają księgi autorstwa Pawła.Na nim oparte są wszystkie religie chrześcijaństwa,a bez niego nie miałyby racji bytu.


  Poza tym Chrystus wyraźnie powiedział :


  Mateusza 7:13-14

  13 Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. 14 Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!


  Wniosek jest taki że mamy szukać tej ciasnej bramy i wąskiej drogi ku zbawieniu,ponieważ nie wszystko co znajduje się w biblii jest prawdą - Za łatwo byłoby.

  OdpowiedzUsuń
 2. Nie byłbym aż takim optymistą. Bóg nie ukrywa Prawdy przed nami i nigdy nie ukrywał. W rzeczywistości to, czy Ziemia jest okrągła, płaska, czy kulista nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia wiary. My mamy wierzyć w to, że jest płaska, a nie szukać na to dowodów czy zarzucać kłamstwo innym, co jest de facto oczernianiem. Narodzenie się w kłamliwym świecie nie usuwa odpowiedzialności, bowiem Słowo jest głoszone i Ewangelia istnieje. Każdy człowiek ma zdolność oceny i możliwość wyboru. Jeśli uwierzy - będzie zbawiony. Jeśli nie uwierzy, nic mu nie pomoże tłumaczenie, że go okłamywano. Nieznajomość prawa nie anuluje kary.

  OdpowiedzUsuń
 3. Prawda jest w Słowie Bożym,ale pewne rzeczy Stwórca jednak ukrywa jeszcze przed nami:

  Daniela 12:4

  "Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie."

  Z punktu widzenia wiary kształt ziemi ma znaczenie,ale napewno nie jest to kluczowe jeśli chodzi o zbawienie.
  Moim zdaniem należy to badać,gdyż świat szatana kłamie w wielu kwestiach(ewolucja,wielki wybuch, itp.), co doprowadziło do tego iż spora rzesza ludzi przestała wierzyć nawet w istnienie Boga.

  Osobiście byłbym ostrożny w wyrokowaniu kto będzie zbawiony,a kto nie uniknie kary - To wie tylko nasz Stwórca :

  Mateusza 7:21-23

  "Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie."


  A oto kwintesencja zbawienia:

  Mateusza 22:36-40

  "Nauczycielu, które przykazanie jest największe?
  A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.
  To jest największe i pierwsze przykazanie.
  A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
  Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy."

  OdpowiedzUsuń