niedziela, 20 grudnia 2015

...::: 144000 sług Boga :::...

Apokalipsa 7: (3) Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy
pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich.
(4) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące
opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich:
(5) Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście
tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy,
(6) Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z
plemienia Manassesa dwanaście tysięcy,
(7) Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z
plemienia Issachara dwanaście tysięcy,
(8) Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z
plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

Z tego fragmentu wynika, że owe 144 000 Sług Boga to ludzie żyjący tylko w czasach ostatecznych. 
Gdyby wśród nich byli Ci, którzy już umarli, to Bóg powiedziałby:

... dopóki nie opatrzymy
pieczęcią RESZTY sług Boga naszego na czołach ich.

 Z następnego zdania wynika również, że to będą ludzie, którzy jeszcze nie zaznali śmierci pierwszej:
... I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące
opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich:

Gdyby jednak Bogu chodziło o tych, którzy również żyli wcześniej, to powiedziałby to wprost, np:
... I usłyszałem liczbę tych, których  jeszcze nie opatrzono pieczęcią ...


Według niedawno odkrytych rewelacji nt. NARODU WYBRANEGO, wygląda na to, że tych
 144 000 to są ludzie ŻYJĄCY DZISIAJ np. w POLSCE !!!

Tak moi Bracia i Siostry, wszystko wskazuje na to, że jesteśmy jednym z ostatnich pokoleń przed powrotem Isusa Chrystusa oraz że wśród Polaków jest Naród Wybrany.

Mat 24: (29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim
blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach
nieba z wielką mocą i chwałą.
(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron
świata z jednego krańca nieba aż po drugi.
(32) A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i
wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
(33) Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.
(34) Zaprawdę, powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.

(35) Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam
Ojciec.
(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
(38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż
do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,
(39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem
Syna Człowieczego.
(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
(41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.
(43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie,
czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego.
(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się
nie domyślacie.
(45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią
swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?
(46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.
(47) Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.
(48) Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem,
(49) I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami,
(50) Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której
nie zna.
(51) I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.


Osobiście uważam, że Naród Wybrany to nie tylko Polacy / Słowianie. 
Uważam, że są to głównie:
Rosjanie i kraje sąsiadujące od Zachodu (Litwa, Łotwa,Białoruś)
Słowacy

oraz

część żyjąca w Finlandii
część żyjąca w Czechach
część Chorwacji, Serbii, Mołdawii, Bułgarii, Rumunii
część Węgier, Macedoni. Czarnogóry, Bośni i Hercegowinie
część Estonii
część ludzi żyjących nadal na Ziemi Obiecanej
część USA

Dlaczego np. nie Szwecja ?
... południowe obszary współczesnej Szwecji (Skania) były częścią praojczyzny Germanów...
Finlandia powstała w 1917, po upadku władzy carskiej, wcześniej była pod obcym – szwedzkim panowaniem (od średniowiecza),

Jeremiasza 10: (18) Albowiem tak mówi Pan: Oto Ja tym razem odrzucę precz mieszkańców tej ziemi i udręczę ich, aby mnie szukali i znaleźli.
(19) O, jak mnie boli moja rana! Mój cios jest nieuleczalny! A ja myślałem, że będę mógł
znieść to cierpienie.
(20) Lecz mój namiot jest zniszczony i wszystkie moje sznury są zerwane: moi synowie
odeszli ode mnie i nie ma ich. Nikt już nie rozepnie mojego namiotu, nikt nie rozciągnie
moich zasłon.
(21) Gdyż nierozumni byli pasterze i nie szukali Pana, dlatego nie powiodło im się i cała
ich trzoda jest w rozproszeniu
.


Ezechiela 20:(34) I wyprowadzę was spośród ludów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście
rozproszeni
, ręką mocną i ramieniem wyciągniętym, i wylewem zapalczywości.
(35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę się procesował z wami twarzą w
twarz;
(36) Jak procesowałem się z waszymi ojcami na pustyni ziemi egipskiej, tak będę się z
wami procesował - mówi Wszechmocny Pan.
(37) I każę wam przejść pod rózgą, i dokładnie was przeliczę.
(38) Ale wyłączę spośród was opornych i odstępców; wyprowadzę ich z ziemi, w której
byli przychodniami, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że Ja jestem Pan.
(39) Lecz wy, domu izraelski - tak mówi Wszechmocny Pan - idźcie i służcie, każdy z
was, swoim bałwanom! Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego
świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami.
...
(41) Przyjmę was łaskawie jako przyjemnie woniejącą ofiarę, gdy was wyprowadzę
spośród ludów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni
; i dowiodę na
was mojej świętości na oczach narodów.
(42) Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy zaprowadzę was do ziemi izraelskiej, do
ziemi, którą przysiągłem dać waszym ojcom.


Ezechiela 28: (25) Tak mówi Wszechmocny Pan: Gdy znowu zgromadzę dom izraelski spośród ludów,
wśród których byli rozproszeni
, wtedy na oczach narodów dowiodę na nich swojej
świętości; i będą mieszkać na swojej ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi.
(26) I będą na niej bezpiecznie mieszkać, będą budować domy i sadzić winnice; i będą
bezpiecznie mieszkać, gdy Ja dokonam sądów na wszystkich ich sąsiadach, którzy nimi
pogardzili
. I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem. 


Ezechiela 36: (16) I doszło mnie słowo Pana tej treści:
(17) Synu człowieczy, kiedy dom izraelski mieszkał na tej ziemi, zhańbił ją przez swoje
drogi postępowania oraz swoimi bałwanami, oraz z ich nieczystością, a ich droga była
w moich oczach jak nieczystość odłączonej kobiety.
(18) Dlatego wylałem mój gniew na nich.
(19) I rozproszyłem ich wśród narodów, i zostali rozsiani po różnych ziemiach; sądziłem
ich według ich postępowania i zgodnie z ich grzechem.

(20) I kiedy poszli pomiędzy narody, pomiędzy którymi weszli, oni znieważali moje
święte imię, ponieważ mówiono o nich: Oni są ludem Pana, i opuścili oni swoją ziemię.
(21) Ale ich oszczędziłem ze względu na moje święte imię, które znieważył dom Izraela
pośród ludów, pomiędzy których przybyli.
(22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu
Izraela, dla was ale ze z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście
pośród narodów, do których przybyliście.
(23) Dlatego uświęcę moje wielkie imię, które zostało sprofanowane pomiędzy narodami,
i narody poznają, że Ja jestem Pan, gdy okażę się święty wśród was na ich oczach .
(24)
I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i
przyprowadzę was do waszej własnej ziemi,

(25) I pokropię was czystą wodą, i będziecie oczyszczeni od wszystkich waszych
nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów was oczyszczę.
(26) I dam wam serce nowe, i umieszczę nowego ducha w was, i usunę serce kamienne z
waszego ciała, a dam wam serce mięsiste.
(27) Mojego Ducha włożę do waszego wnętrza i spowoduję, że będziecie postępować
według moich rozporządzeń, będziecie przestrzegać moich postanowień i wykonywać
je.
(28) I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie dla mnie
ludem, a Ja będę dla was Bogiem

(29) I wybawię was od wszystkich waszych nieczystości, sprawię, że wzejdzie zboże i
rozmnożę je, a nie dopuszczę do was głodu.
(30) Pomnożę owoce drzew i plony pól, abyście już nigdy nie musieli znosić hańby klęski
głodowej wśród narodów.
(31) Wtedy wspomnicie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były
dobre; i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich
obrzydliwości.
(32) Nie ze względu na was to czynię - powiedział Pan Bóg - niech to wam będzie
wiadome, wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu
Izraela!
(33) Tak mówi Pan Bóg: Gdy oczyszczę was ze wszystkich waszych win, zaludnię miasta
i ruiny będą odbudowane,
(34) A spustoszony kraj będzie uprawiany zamiast być pustkowiem na oczach wszystkich
przechodniów,
(35) I będą mówić: Ten kraj, niegdyś spustoszony, stał się podobny do ogrodu Eden; a
miasta, które legły w gruzach i były spustoszone i zburzone, są teraz obwarowane i
zamieszkane.
(36) I poznają narody, które wokoło nas pozostały, że Ja, Pan, odbudowałem to, co było
zburzone, zasadziłem to, co było spustoszone; Ja, Pan, powiedziałem to i uczynię.
(37) Tak mówi Pan Bóg: Oto jeszcze dam się uprosić domowi izraelskiemu, aby im
uczynić: Pomnożę u nich liczbę ludzi jak owiec.
(38) Jak liczne są trzody dla celów ofiarnych, jak liczne są owce w Jeruzalemie w jego
święta, tak zrujnowane miasta pełne będą trzód ludzkich; i poznają, że Ja jestem Pan.Ezechiela 37:(15) I doszło mnie słowo Pana tej treści:
(16) A ty, synu człowieczy, weź sobie kawałek drewna i napisz na nim: Należy do Judy i
synów izraelskich, jego bratnich plemion. Weź także drugi kawałek drewna i napisz na
nim: Należy do Józefa, drewno Efraima, i całego domu izraelskiego, jego bratnich
plemion.
(17) Potem złóż razem obydwa drewna w jeden kawałek, aby stanowiły jedno w twoim
ręku.
(18) A gdy potem twoi rodacy odezwą się do ciebie tymi słowy: Czy nie wyjaśnisz nam,
co przez to rozumiesz?
(19) Wtedy powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja biorę drewno Józefa, które
jest w ręku Efraima i jego bratnich plemion izraelskich, i przykładam je do drewna
Judy, i uczynię z nich jeden kawałek, tak że w moim ręku będą stanowić jedno.

(20) Obydwa kawałki drewna, na których umieścisz napis, będą na ich oczach w twoim
ręku.
(21) Potem powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zbiorę synów izraelskich
spośród narodów, do których przybyli, i zgromadzę ich zewsząd, i przyprowadzę ich do
ich ziemi.
(22) I uczynię z nich jeden naród w tej ziemi na górach izraelskich, i jeden król będzie
panował nad nimi wszystkimi, i już nie będą dwoma narodami, i już się nie rozdzielą na
dwa królestwa.
(23) I już się nie skalają swoimi bałwanami i swoimi obrzydliwościami, i żadnymi
swoimi występkami. Wybawię ich z wszystkich ich odstępstw, przez które zgrzeszyli, i
oczyszczę ich; i będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem.

(24) A sługa mój, Dawid, będzie ich królem; wszyscy oni będą mieć jednego pasterza;
będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać
je.
(25) I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali
ich ojcowie; będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie
czasy, a sługa mój, Dawid, będzie ich księciem na wieki.
(26) I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im
łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki.
(27) I będę wśród nich mieszkał; będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
(28) I poznają narody, że Ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia
będzie wśród nich na wieki.


Czyli wszędzie tam, gdzie są rozproszeni Izraelici, są sąsiedzi, którzy ich dręczą.


Nehiemiasz 1: (9) Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i
spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios, i stamtąd ich zbiorę, i
sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia.

(10) Boć oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i
potężną swoją ręką,


Psalmów 35: (14) Postępowałem jak przyjaciel, jak brat; Jak opłakujący matkę, chyliłem się w żałobie.(15) Jednak cieszyli się przeciwko mnie, i plagi zostały obficie rzucone przeciwko mnie, i
nie znałem ich: byli rozproszeni lecz się nie opamiętali.


Izajasza 27: (12) I stanie się w owym dniu, że Pan będzie młócił kłosy od Eufratu aż do Rzeki
Egipskiej; a wy, synowie izraelscy, będziecie zbierani jeden za drugim.
(13) I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni w ziemi
asyryjskiej i rozproszeni w ziemi egipskiej
, i będą oddawali pokłon Panu na świętej
górze w Jeruzalemie.


Jeremiasza 10: (19) O, jak mnie boli moja rana! Mój cios jest nieuleczalny! A ja myślałem, że będę mógł znieść to cierpienie.
(20) Lecz mój namiot jest zniszczony i wszystkie moje sznury są zerwane: moi synowie
odeszli ode mnie i nie ma ich. Nikt już nie rozepnie mojego namiotu, nikt nie rozciągnie
moich zasłon.
(21) Gdyż nierozumni byli pasterze i nie szukali Pana, dlatego nie powiodło im się i cała
ich trzoda jest w rozproszeniu.

(22) Słuchaj! Oto nadchodzi wieść i wielki zgiełk z ziemi północnej, aby miasta judzkie
zamienić w pustynię, w legowisko szakali.Jakuba 1: (1) Jakub, sługa Boga i Pana Isusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w
rozproszeniu.

(2) Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby
przechodzicie(...)


Teraz skupię na faktach, które sugerują, że Polacy / Słowianie to potomkowe Jakuba:
1. Mamy mnóstwo różnych legend .
Jak to mówią; w każdej bajce jest ziarnko prawdy.
Znacie przykładową legendę '' Lech , Czech i Rus'' ?

2. Nasza historia jest ukrywana, brakuje nam kilka tysięcy lat historii.
Czy wierzycie, że przed 966r biegaliśmy po lesie z maczugami ?!
Że niby Francja , Landy Germani- dzisiejsze Niemcy , Hiszpania mają wcześniejszą historię niż my, pomimo faktu, że jesteśmy bliżej geograficznie do Ziemi Obiecanej, tudzież do kolebki życia w górach Ararat oraz do największych cywilizacji na świecie: Cesarstwa Rzymskiego, Grecji ,Egiptu, Persji i Babilonu ?!!!
Nonsens
Ktoś celowo usuwa historię Słowian, dawnego Narodu Izraelskiego, zmienia historię świata oraz wyśmiewa prawdę.

3. Polacy są zdolniejsi, waleczniejsi, silniejsi i piękniejsi
To zostawię bez komentarza :)

4. Byliśmy jednym z najbardziej konserwatywnych (trzymających się zasad moralnych) oraz katolickim krajem na świecie.

5. Mimo oficjalnie krótkiej historii, zdążyliśmy stać się potęgą w Europie, która broniła całego kontynentu przed najeźdźcami ze wschodu i z południa. 
Polska od morza do morza.
6. Nasze ziemie oraz dawne ziemie litewskie są równo na północ od Ziemi Obiecanej.

Jeremiasza 16:(14) Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić: Jako żyje Pan, który
wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej!
(15) Lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze
wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą
dałem ich ojcom
!


Jeremiasza 23: (7) Dlatego nadchodzą dni - powiedział Pan - że już nie będą mówili: żyje Pan, który
wyprowadził dom Izraela z ziemi Egiptu,
(8) Ale istnieje Pan, który zebrał całe nasienie Izraela od północnej ziemi i z wszystkich
krajów, do których ich wypędził i przyprowadził ich do własnej ziemi.Jeremiasza 31: (7) Gdyż tak mówi Pan: Wydajcie radosne okrzyki nad Jakubem, wykrzykujcie nad
przewodnikiem narodów! Zwiastujcie, wysławiajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud,
resztkę Izraela!
(8) Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich
ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem, powrócą tu w wielkiej gromadzie.7. Mamy bardzo pouczające przysłowia nawiązujące do Boga i Biblii:

np.

-Jak Kuba Bogu,tak Bóg Kubie.
-jak trwoga to do Boga.
-kto rano wstaje temu Pan Bóg daje.
-Człowiek myśli, Pan Bóg kreśli
-Człowiek planuje Pan Bóg krzyżuje
-gość w dom,Bóg w dom.
-Pan Bóg nie rychliwy,ale sprawiedliwy.
-Strzeżonego Pan Bóg strzeże.
-człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi
-niech ci Pan Bóg w dzieciach wynagrodzi 
 -Na nic nauka,kto Boga nie szuka.
-ciekawość to pierwszy stopień do piekła.
-nie taki diabeł straszny jak go malują
- co nagle to po diable
-Święty Boże nie pomoże 
-Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek
-Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane
-diabeł nie śpi
-Bez Boga,ani do proga.
-Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle
-Złego diabli nie wezmą 
-Wstąpił do piekieł, po drodze mu było
-Z pustego i Salomon nie naleje
-Dobrze jak u Pana Boga za piecem

Nasze kolędy również nawiązują do Biblii i są inaczej sformułowane niż np. angielskie.

8. Jesteśmy bardzo uparci jako naród. 
Wyjścia 32: (9) Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza: Patrzę na lud ten i widzę, że jest to lud twardego
karku
.
Wyjścia 33: (3) Wyrusz do ziemi opływającej w mleko i miód. Lecz ponieważ jesteś ludem twardego
karku
, sam nie pójdę pośród ciebie, aby cię nie wytępić po drodze.

(4) Gdy lud usłyszał te surowe słowa, zasmucił się, i nikt nie włożył na siebie swojej
ozdoby.
(5) Rzekł Pan do Mojżesza: Powiedz do synów izraelskich: Jesteście ludem twardego
karku
; jeślibym tylko przez jedną chwilę szedł pośród ciebie, zgładziłbym cię; zdejmij

więc teraz z siebie swoje ozdoby, a zobaczę, co z tobą zrobić.

Powtórzonego Prawa 9: (6) Wiedz tedy, że nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość daje ci Pan, Bóg twój, tę
piękną ziemię w posiadanie, gdyż jesteś ludem twardego karku.


9. Od wieków jesteśmy gnębieni przez innych.
1655-1660 Potop Szwedzki
1772  Pierwszy Rozbiór Polski
1793 Drugi Rozbiór Polski
1795 Trzeci Rozbiór Polski
1812 Inwazja na Rosję, zwana Drugą Wojną Polską  
1914 I Wojna Światowa
1939 II Wojna Światowa
2016 Obecny stan, który można nazwać uciskiem ze strony rządu oraz ogólnoświatowego systemu szatańskiego

Same klęski od czasu, gdy Jan II Kazimierz Waza przyjął koronację ''królowej niebios-Maryi'' na królową Polski w dniu 1.04.1656r
10. Języki słowiańskie są do siebie podobne
Czyli dlaczego język Polski, Rosyjski, Ukraiński Czeski, Słowacki, Węgierski, Chorwacki, Serbski, Litewski, Macedoński itd są podobne ?  Dlaczego na naszych ziemiach odnajduje się pisma wedyjskie, runy, znaki itp?

11. Dowody archeologiczne oraz historyczne potwierdzają, że Izraelici byli ludźmi o jasnej karnacji

12. Obecny, sztuczny twór, czyli państwo Izrael na pewno nie jest Narodem Wybranym.
Oczywiście, przecież nie wypełniły się żadne proroctwa. Czyli potomkowie Jakuba nadal żyją w rozproszeniu.


Mat 22: (4) Znowu posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto ucztę moją
przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito, i wszystko jest gotowe, pójdźcie na
wesele.
(5) Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu.
(6) A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich.
(7) I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców, i miasto
ich spalił.
(8) Wtedy rzecze sługom swoim: Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli
godni.
(9) Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele.
(10) Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali: złach i
dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi.
(11) A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nie odzianego
w szatę weselną.
(12) I rzecze do niego: Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on
oniemiał.
(13) Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności
zewnętrznej; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
(14) Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.


Mat 24: (21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i
nie będzie.
(22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na
wybranych będą skrócone owe dni
.

Czy owe 144 000 Wybranych to możemy być my, nowonarodzeni ?

Apokalipsa 14:(1) I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca.
(2) I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a
głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach.
(3) I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i
nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych,
którzy zostali wykupieni z ziemi
.
(4) Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za
Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako
pierwociny dla Boga i dla Baranka.

(5) I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy.


Czy te ,,pierwociny'' to dzisiejsi nowonarodzeni wykupieni ze świata szatana ?

Mat 7: (13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga,
która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.
(14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych,
którzy ją znajdują.


Jana 3: (3) Odpowiadając Isus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie
narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

(4) Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może
powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?
(5) Odpowiedział Isus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z
wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego
.
(6) Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.
(7) Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.


Sami wiecie, jak ciężko nam nowonarodzonym dotrzeć do innych ludzi.
Pomimo przedstawiania faktów, cytowania Słowa Bożego, ukazywania prawdy o zakłamanym świecie, ludzie nas nie słuchają i nie chcą więcej słuchać. Jak grochem o ścianę.

Apokalipsa 15: (2) I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli
zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego; ci stali nad
morzem szklistym, trzymając harfy Boże.
Apokalipsa 2: (25) Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę.
(26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami,
(27) I będzie rządził nimi laską żelazną,
i będą jak skruszone naczynia gliniane;
(28) Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną.
(29) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Apokalipsa 12: (5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.
(6) I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją
tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I
walczył smok i aniołowie jego,
(8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.
(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który
zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Niestety wielu z nas nowonarodzonych, to ludzie z grzeszną przeszłością. 
Nie oszukujmy się, nadal grzeszymy.
Sami się zastanówcie, czy możemy być tymi Wybranymi:

  • W ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy
  • Nie skalali się z kobietami; są bowiem czyści
  • Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz