wtorek, 17 lutego 2015

...::: Wypełnione proroctwa o Chrystusie :::...

Wypełnienie się proroctw jest połączeniem starego i nowego testamentu.
Ciekawe proroctwa odnoszą się do osoby Syna Bożego.
W dobie dzisiejszych kłamstw o Jezusie Chrystusie, należy utwierdzić ludzi, że to był prawdziwy Syn Boży, który cierpiał za nas i oddał swoje życie aby zbawić dzieci Boże.


1. Przyjście Chrystusa

Daniela 9: (25) Będziesz wiedział i rozumiał: odkąd wyszło polecenie jako odpowiedź dla budowy
Jeruzalemu, dopóki Chrystus Książę [będzie] siedem tygodni, i sześćdziesiąt dwa
tygodnie; i wtedy [czas] powróci i ulica będzie zbudowana i mur, a będą to ciężkie
czasy.
(26) A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach namaszczony będzie zabity i nie będzie
wyroku nad nim; a on zniszczy miasto i świątynię wraz z księciem który przychodzi; oni
będą odcięci w powodzi i aż do końca wojny, która się szybko skończy, on wyznaczy
[miasto] spustoszenia.
(27) I w jednym tygodniu zawrze przymierze z wieloma na jeden tydzień, moja ofiara i
ofiara z płynów będzie usunięta: i koniec czasu końca będzie poddany spustoszeniu.

2. Pochodzenie Chrystusa

Jer 33: (14) Oto idą dni, mówi Pan, gdy spełnię dobrą obietnicę, którą wypowiedziałem o domu
Izraela i o domu Judy.
(15) W owych dniach i w owym czasie sprawię, że prawdziwa latorośl wyrośnie
Dawidowi. Będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.

oraz

Iz 11: (1) I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc.
(2) I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch
poznania i bojaźni Pana.
(3) I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie
sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał,
(4) Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał
sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem
swoich warg zabije bezbożnika.

oraz

Rodz. 49: (9) Szczenię lwie, Juda; synu mój, Z łupu, synu mój, się podniosłeś; Czai się jak lew i jak
lwica, któż go spłoszy?
(10) Władca z Judy nie upadnie, ani książę z (jego) lędźwi. Aż nadejdą rzeczy
przygotowane dla niego, a on jest nadzieją narodów.

oraz

2 Sam 7: (12) A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, Ja wzbudzę ci potomka po
tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo.
(13) On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki.

(14) Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem; gdy zgrzeszy, ukarzę go rózgą ludzką

oraz

Ps 110: (1) Psalm Dawidowy. Powiedział Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, Aż położę
nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje!

oraz

Iz 7: (14) Dlatego sam Pan da wam znak: Oto dziewica pocznie i porodzi syna, i nazwie go
imieniem Immanuel.

(15) Mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe,
a wybierać dobre.
(16) Gdyż zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego
obu królami drżysz, będzie spustoszony.

oraz

Liczb 24: (17) Widzę go, lecz nie teraz, Oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba,
Powstanie berło z Izraela
, I roztrzaska skronie Moabu, Ciemię wszystkich synów Seta.
(18) Edom stanie się jego dziedzictwem, Seir będzie dziedzictwem swoich wrogów,
Izrael zaś nabierze mocy.
(19) Władca wywodzić się będzie z Jakuba, Wygubi resztki z miasta.

oraz

Ps 72: (1) Salomonowy. Boże! Daj królowi prawa swoje I sprawiedliwość swoją synowi
królewskiemu,
(2) Aby sądził lud twój sprawiedliwie, A ubogich twoich wedle prawa!
(3) Niech góry przyniosą ludowi pokój, A pagórki sprawiedliwość!
(4) Niechaj sądzi ubogich ludu, wybawi biednych, Ale niech zdepcze ciemiężyciela.
(5) Niech boją się ciebie, póki słońce I póki księżyc świecić będzie, z pokolenia w
pokolenie.
(6) Niech będzie jak deszcz, który pada na łąkę skoszoną, Jak ulewa zraszająca ziemię!
(7) Niech zakwitnie sprawiedliwość za dni jego I obfitość pokoju, póki stanie księżyca!
(8) Niech panuje od morza do morza I od Rzeki aż do krańców ziemi!
(9) Niech przed nim zegną kolana przeciwnicy, A nieprzyjaciele jego niech proch liżą!
(10) Królowie Tarszysz i wysp niech przynoszą dary Królowie Saby i Seby niech złożą
daninę!
(11) Niech mu oddają pokłon wszyscy królowie, Niech mu służą wszystkie narody!
(12) Bo ocali biedaka, który woła o ratunek, I ubogiego, który nie ma pomocy.
(13) Zlituje się nad nędzarzem i biednym I wybawi dusze biednych.
(14) Z ucisku i gwałtu wyzwoli ich życie, Bo krew ich jest droga w oczach jego.
(15) Niech więc żyje i niechaj mu składają złoto z Saby. Niech zawsze modlą się za
niego! Niech każdego dnia mu błogosławią!
(16) Niech będzie nadmiar zboża w kraju, Aż po szczyty gór, Niech zaszumi jak Liban
plon jego, Niech zakwitną mieszkańcy miasta jak trawa polna.
(17) Niech imię jego trwa wiecznie, Niech imię jego kwitnie, póki świeci słońce! Niech
ludzie błogosławią się nim wzajemnie! Niech sławią go wszystkie narody!

(18) Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, Który sam jeden czyni cuda!
(19) I niech będzie chwalebne imię jego błogosławione na wieki, A cała ziemia niech
będzie pełna chwały jego! Niech się tak stanie, niech się stanie.
(20) Koniec modlitw Dawida, syna Isajego.

3. Miejsce narodzin Chrystusa

Michaesza 5: (1) I ty, Betlejemie, domu Efrata, nieliczny spośród tysięcy z Judy, ale z ciebie mi
wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela; i jego dzieła trwały od początku [nawet] od
nieskończoności.
(2) Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego
braci wróci do synów Izraela
.

4. Przybycie Chrystusa do Jerozolimy

Zach 9: (9) Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król
przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu,
źrebięciu oślicy.oraz

Ez 44: (1) Potem poprowadził mnie z powrotem w kierunku bramy zewnętrznej świątyni,
zwróconej ku wschodowi; lecz była zamknięta.
(2) I rzekł do mnie: Ta brama będzie zamknięta, nie będzie się jej otwierać i nikt nie
będzie przez nią wchodził, gdyż Pan, Bóg izraelski, wszedł przez nią, dlatego będzie
zamknięta.
(3) Tylko książę może w niej zasiadać, aby przed Panem brać udział w uczcie ofiarnej;
wejdzie on przez przysionek bramy i wróci tą samą drogą.


5. Cena zdrady, czyli cena za życie Chrystusa

Zach 11: (10) I wezmę mój piękny orszak i odrzucę go, abym mógł zerwać moje przymierze, które
zawarłem ze wszystkimi ludami.
(11) I będzie zerwane w owym dniu. Owce u Kananejczyków, które są trzymane dla mnie,
poznają, że to jest słowo Pana.
(12) I powiem im: Jeżeli to będzie dobre w waszych oczach, dajcie [mi] moją cenę, lub
odmówcie jej! I odważyli moją cenę trzydziestu srebrników
.
(13) I Pan powiedział do mnie: Wrzuć je do do pieca, i zobaczę czy jest [metal] dobry,
jako byłem uznany dla ich dobra. I wziąłem trzydzieści srebrników i wrzuciłem je do
pieca w domu Pana.

6. Śmierć Chrystusa


(10) Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania.
Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje
się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym.

oraz

Ps 22:(10) Tyś mnie wydobył z łona, Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej.
(11) Na ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej.
(12) Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, Bo nie ma nikogo, kto by pomógł!
(13) Otoczyło mnie mnóstwo cielców, Obległy mnie byki Baszanu...
(14) Rozwarły na mnie swą paszczę Jak lew, co szarpie i ryczy.
(15) Rozlałem się jak woda I rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się
jak wosk, Roztopiło się we wnętrzu moim.

(16) Siła moja wyschła jak skorupa, A język mój przylgnął do podniebienia mego I
położyłeś mnie w prochu śmierci.

(17) Oto psy otoczyły mnie, Osaczyła mnie gromada złośników, Przebodli ręce i nogi
moje.

(18) Mogę policzyć wszystkie kości moje... Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem.
(19) Między siebie dzielą szaty moje I o suknię moją los rzucają.

(20) Ty zaś, Panie, nie oddalaj się! Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą!
(21) Ocal duszę moją od miecza, Z psich łap jedyne dobro moje!

oraz

Ps 34: (20) Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, Ale Pan wyzwala go ze wszystkich.
(21) Strzeże wszystkich kości jego, Żadna z nich się nie złamie.

oraz

Iz 53: (4) Lecz on nasze grzechy nosił, i cierpiał dla nas, a my widzieliśmy że jest w kłopocie,
w cierpieniu i w ucisku.
(5) Lecz on zraniony jest za grzechy, zdruzgotany z powodu naszych nieprawości: kaźń
naszego pokoju była na nim, jego sińcami zostaliśmy uzdrowieni.
(6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan wydał
Go za nasze grzechy
.
(7) A On, z powodu swego cierpienia, nie otworzył swoich ust, był jak jagnię
prowadzone na rzeź i jak owca milcząca przed tymi, którzy ją strzygą, nie otworzył
swoich ust.
(8) W upokorzeniu wyrok został wydany: któż obwieści Jego pokolenie? Jego życie
zostało zabrane z ziemi: ponieważ nieprawości mego ludu On był prowadzony na
śmierć.
(9) I dam mu grób grzesznika i bogatego na jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełniał
ani nie było fałszu na jego ustach.
(10) Ale wolą Pana było oczyścić Go ze jego ran. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy
potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni.

oraz

Ps 69: (22) Dodali żółci do pokarmu mego, A w pragnieniu moim napoili mnie octem.

7. Zmartwychwstanie Chrystusa

Oz 6: (1) Chodźcie, zawróćmy do Pana! On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy
nasze rany!
(2) Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli
przed jego obliczem.

oraz

Daniela 7:(13) I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebiańskich przyszedł ktoś,
podobny do Syna Człowieczego
; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim.
(14) I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i
języki, Jego władza - władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo - niezniszczalne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz