wtorek, 17 lutego 2015

...::: Wypełnione proroctwa o Chrystusie :::...

Wypełnienie się proroctw jest połączeniem starego i nowego testamentu.
Ciekawe proroctwa odnoszą się do osoby Syna Bożego.
W dobie dzisiejszych kłamstw o Jezusie Chrystusie, należy utwierdzić ludzi, że to był prawdziwy Syn Boży, który cierpiał za nas i oddał swoje życie aby zbawić dzieci Boże.


1. Przyjście Chrystusa

Daniela 9: (25) Będziesz wiedział i rozumiał: odkąd wyszło polecenie jako odpowiedź dla budowy
Jeruzalemu, dopóki Chrystus Książę [będzie] siedem tygodni, i sześćdziesiąt dwa
tygodnie; i wtedy [czas] powróci i ulica będzie zbudowana i mur, a będą to ciężkie
czasy.
(26) A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach namaszczony będzie zabity i nie będzie
wyroku nad nim; a on zniszczy miasto i świątynię wraz z księciem który przychodzi; oni
będą odcięci w powodzi i aż do końca wojny, która się szybko skończy, on wyznaczy
[miasto] spustoszenia.
(27) I w jednym tygodniu zawrze przymierze z wieloma na jeden tydzień, moja ofiara i
ofiara z płynów będzie usunięta: i koniec czasu końca będzie poddany spustoszeniu.

2. Pochodzenie Chrystusa

Jer 33: (14) Oto idą dni, mówi Pan, gdy spełnię dobrą obietnicę, którą wypowiedziałem o domu
Izraela i o domu Judy.
(15) W owych dniach i w owym czasie sprawię, że prawdziwa latorośl wyrośnie
Dawidowi. Będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.

oraz

Iz 11: (1) I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc.
(2) I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch
poznania i bojaźni Pana.
(3) I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie
sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał,
(4) Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał
sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem
swoich warg zabije bezbożnika.

oraz

Rodz. 49: (9) Szczenię lwie, Juda; synu mój, Z łupu, synu mój, się podniosłeś; Czai się jak lew i jak
lwica, któż go spłoszy?
(10) Władca z Judy nie upadnie, ani książę z (jego) lędźwi. Aż nadejdą rzeczy
przygotowane dla niego, a on jest nadzieją narodów.

oraz

2 Sam 7: (12) A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, Ja wzbudzę ci potomka po
tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo.
(13) On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki.

(14) Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem; gdy zgrzeszy, ukarzę go rózgą ludzką

oraz

Ps 110: (1) Psalm Dawidowy. Powiedział Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, Aż położę
nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje!

oraz

Iz 7: (14) Dlatego sam Pan da wam znak: Oto dziewica pocznie i porodzi syna, i nazwie go
imieniem Immanuel.

(15) Mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe,
a wybierać dobre.
(16) Gdyż zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego
obu królami drżysz, będzie spustoszony.

oraz

Liczb 24: (17) Widzę go, lecz nie teraz, Oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba,
Powstanie berło z Izraela
, I roztrzaska skronie Moabu, Ciemię wszystkich synów Seta.
(18) Edom stanie się jego dziedzictwem, Seir będzie dziedzictwem swoich wrogów,
Izrael zaś nabierze mocy.
(19) Władca wywodzić się będzie z Jakuba, Wygubi resztki z miasta.

oraz

Ps 72: (1) Salomonowy. Boże! Daj królowi prawa swoje I sprawiedliwość swoją synowi
królewskiemu,
(2) Aby sądził lud twój sprawiedliwie, A ubogich twoich wedle prawa!
(3) Niech góry przyniosą ludowi pokój, A pagórki sprawiedliwość!
(4) Niechaj sądzi ubogich ludu, wybawi biednych, Ale niech zdepcze ciemiężyciela.
(5) Niech boją się ciebie, póki słońce I póki księżyc świecić będzie, z pokolenia w
pokolenie.
(6) Niech będzie jak deszcz, który pada na łąkę skoszoną, Jak ulewa zraszająca ziemię!
(7) Niech zakwitnie sprawiedliwość za dni jego I obfitość pokoju, póki stanie księżyca!
(8) Niech panuje od morza do morza I od Rzeki aż do krańców ziemi!
(9) Niech przed nim zegną kolana przeciwnicy, A nieprzyjaciele jego niech proch liżą!
(10) Królowie Tarszysz i wysp niech przynoszą dary Królowie Saby i Seby niech złożą
daninę!
(11) Niech mu oddają pokłon wszyscy królowie, Niech mu służą wszystkie narody!
(12) Bo ocali biedaka, który woła o ratunek, I ubogiego, który nie ma pomocy.
(13) Zlituje się nad nędzarzem i biednym I wybawi dusze biednych.
(14) Z ucisku i gwałtu wyzwoli ich życie, Bo krew ich jest droga w oczach jego.
(15) Niech więc żyje i niechaj mu składają złoto z Saby. Niech zawsze modlą się za
niego! Niech każdego dnia mu błogosławią!
(16) Niech będzie nadmiar zboża w kraju, Aż po szczyty gór, Niech zaszumi jak Liban
plon jego, Niech zakwitną mieszkańcy miasta jak trawa polna.
(17) Niech imię jego trwa wiecznie, Niech imię jego kwitnie, póki świeci słońce! Niech
ludzie błogosławią się nim wzajemnie! Niech sławią go wszystkie narody!

(18) Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, Który sam jeden czyni cuda!
(19) I niech będzie chwalebne imię jego błogosławione na wieki, A cała ziemia niech
będzie pełna chwały jego! Niech się tak stanie, niech się stanie.
(20) Koniec modlitw Dawida, syna Isajego.

3. Miejsce narodzin Chrystusa

Michaesza 5: (1) I ty, Betlejemie, domu Efrata, nieliczny spośród tysięcy z Judy, ale z ciebie mi
wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela; i jego dzieła trwały od początku [nawet] od
nieskończoności.
(2) Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego
braci wróci do synów Izraela
.

4. Przybycie Chrystusa do Jerozolimy

Zach 9: (9) Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król
przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu,
źrebięciu oślicy.oraz

Ez 44: (1) Potem poprowadził mnie z powrotem w kierunku bramy zewnętrznej świątyni,
zwróconej ku wschodowi; lecz była zamknięta.
(2) I rzekł do mnie: Ta brama będzie zamknięta, nie będzie się jej otwierać i nikt nie
będzie przez nią wchodził, gdyż Pan, Bóg izraelski, wszedł przez nią, dlatego będzie
zamknięta.
(3) Tylko książę może w niej zasiadać, aby przed Panem brać udział w uczcie ofiarnej;
wejdzie on przez przysionek bramy i wróci tą samą drogą.


5. Cena zdrady, czyli cena za życie Chrystusa

Zach 11: (10) I wezmę mój piękny orszak i odrzucę go, abym mógł zerwać moje przymierze, które
zawarłem ze wszystkimi ludami.
(11) I będzie zerwane w owym dniu. Owce u Kananejczyków, które są trzymane dla mnie,
poznają, że to jest słowo Pana.
(12) I powiem im: Jeżeli to będzie dobre w waszych oczach, dajcie [mi] moją cenę, lub
odmówcie jej! I odważyli moją cenę trzydziestu srebrników
.
(13) I Pan powiedział do mnie: Wrzuć je do do pieca, i zobaczę czy jest [metal] dobry,
jako byłem uznany dla ich dobra. I wziąłem trzydzieści srebrników i wrzuciłem je do
pieca w domu Pana.

6. Śmierć Chrystusa


(10) Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania.
Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje
się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym.

oraz

Ps 22:(10) Tyś mnie wydobył z łona, Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej.
(11) Na ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej.
(12) Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, Bo nie ma nikogo, kto by pomógł!
(13) Otoczyło mnie mnóstwo cielców, Obległy mnie byki Baszanu...
(14) Rozwarły na mnie swą paszczę Jak lew, co szarpie i ryczy.
(15) Rozlałem się jak woda I rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się
jak wosk, Roztopiło się we wnętrzu moim.

(16) Siła moja wyschła jak skorupa, A język mój przylgnął do podniebienia mego I
położyłeś mnie w prochu śmierci.

(17) Oto psy otoczyły mnie, Osaczyła mnie gromada złośników, Przebodli ręce i nogi
moje.

(18) Mogę policzyć wszystkie kości moje... Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem.
(19) Między siebie dzielą szaty moje I o suknię moją los rzucają.

(20) Ty zaś, Panie, nie oddalaj się! Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą!
(21) Ocal duszę moją od miecza, Z psich łap jedyne dobro moje!

oraz

Ps 34: (20) Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, Ale Pan wyzwala go ze wszystkich.
(21) Strzeże wszystkich kości jego, Żadna z nich się nie złamie.

oraz

Iz 53: (4) Lecz on nasze grzechy nosił, i cierpiał dla nas, a my widzieliśmy że jest w kłopocie,
w cierpieniu i w ucisku.
(5) Lecz on zraniony jest za grzechy, zdruzgotany z powodu naszych nieprawości: kaźń
naszego pokoju była na nim, jego sińcami zostaliśmy uzdrowieni.
(6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan wydał
Go za nasze grzechy
.
(7) A On, z powodu swego cierpienia, nie otworzył swoich ust, był jak jagnię
prowadzone na rzeź i jak owca milcząca przed tymi, którzy ją strzygą, nie otworzył
swoich ust.
(8) W upokorzeniu wyrok został wydany: któż obwieści Jego pokolenie? Jego życie
zostało zabrane z ziemi: ponieważ nieprawości mego ludu On był prowadzony na
śmierć.
(9) I dam mu grób grzesznika i bogatego na jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełniał
ani nie było fałszu na jego ustach.
(10) Ale wolą Pana było oczyścić Go ze jego ran. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy
potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni.

oraz

Ps 69: (22) Dodali żółci do pokarmu mego, A w pragnieniu moim napoili mnie octem.

7. Zmartwychwstanie Chrystusa

Oz 6: (1) Chodźcie, zawróćmy do Pana! On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy
nasze rany!
(2) Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli
przed jego obliczem.

oraz

Daniela 7:(13) I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebiańskich przyszedł ktoś,
podobny do Syna Człowieczego
; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim.
(14) I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i
języki, Jego władza - władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo - niezniszczalne.

niedziela, 15 lutego 2015

...::: Być Nowonarodzonym :::...

Jana 3: (3) Odpowiadając Isus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie
narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

(4) Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może
powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?
(5) Odpowiedział Isus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z
wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.

(6) Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.
(7) Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.
(8) Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd
idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.


Tak czuję się nowonarodzonym !
Tak jak zapowiedział Isus Chrystus, czuję się ponownie jak dziecko, które słucha swojego Ojca i chce się od Niego uczyć. Poszukuję drogi prawdy, chcę żyć jak Isus Chrystus, wypełniając wolę Boga i biorąc z niego przykład. Widzę ile czasu straciłem i ile razy zwątpiłem w Niego. Było blisko, bo tuż przed odrodzeniem powiedziałem mu, że w Niego nie wierzę. Ale teraz chcę się chronić Bożą tarczą w tym szatańskim systemie. Pragnę wzrastać w wierze, żeby móc z tą Bożą siłą nawet przejść po wodzie. Już oddałem swoje życie Bogu, pragnę żeby mną kierował, pragnę żeby mnie karał i upominał, gdy będę grzeszył. Jednocześnie pragnę aby wyprostował moje wszystkie ścieżki. Bo mój kierunek od ponad roku jest jeden ... Królestwo Boże. 


Nienawidzę tego świata z prawami, które tu panują. Od dziecka buntowałem się przeciwko różnym rzeczom. Czułem wtedy, że tak nie powinno być, że przedszkole i  szkoła odrywa dzieci od rodziców.
Że byłem zmuszany do szczepionek, w szkole uczyłem się pierdół, które mi wyprały mózg.
I tak przez całe życie czułem , że to nie jest to. Że sam stworzyłbym lepszy świat [system].

Teraz jestem mu wdzięczny, że nastało to całkiem szybko. Bo widzę jak starsi z rodziny, jeszcze męczą się z tym światem. Jak zaprzątają sobie myśli, tym co będzie jutro. 
A przecież Isus wyraźnie powiedział:

Mat 6: (25) Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo o
będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest
czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie?
(26) Spójrzcie na ptaki na niebie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec
wasz który jest w niebie żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one?
(27) A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć?
(28) A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną;
nie pracują ani przędą.
(29) A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany,
jak jedna z nich.
(30) Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec
wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni?
(31) Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić?
albo: Czym się będziemy przyodziewać?
(32) Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz który jest w niebie wie,
że tego wszystkiego potrzebujecie.
(33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne
będzie wam dodane.

(34) Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne
troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.

oraz 
 Mateusza 6:19 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i
kradną: 20 Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie
kradną. 21 Albowiem gdzie jest skarb twój - tam będzie i serce twoje

Jest też druga strona bycia nowonarodzonym. 
Po pierwsze nasze grzechy w świadomości, są dużo cięższe dla Boga niż ludzi, którzy jeszcze nie odnaleźli prawdy. Po drugie wydaje mi się, że jestem częściej atakowany przez pokusy i wystawiany na próby.
Po trzecie trzeba się pogodzić z myślą, że można być odrzuconym przez społeczeństwo, znajomych i co najgorsza najbliższą rodzinę. Niektórzy będą cię uważali za fanatyka, inni heretyka, głupka, naiwniaka,dziwaka, egoistę, nudziarza itd.

Ale i tu Bóg nas wspiera tymi słowami:
Mat 10:(34) Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem
przynieść pokój, ale miecz.
(35) Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jego matką, i synową z jej
teściową.

(36) Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego.
(37) Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna
albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien.

(38) I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien.
(39) Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie,
znajdzie je.

 oraz

Pwt 13:6 Jeśliby rodzony twój brat albo twój syn, albo twoja córka, albo twoja żona, albo twój
przyjaciel, którego miłujesz jak siebie samego, namawiał cię potajemnie, mówiąc:
Chodźmy i służmy innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie,
(7) Któremuś spośród bogów ludów będących wokół was, zarówno tych bliskich jak i
tych odległych od ciebie, od krańca ziemi do krańca ziemi,
(8) Nie zgodzisz się ani go nie usłuchasz, a twoje oko nie zlituje się nad nim i nie
pożałujesz go ani go nie ukryjesz,
(9) Ale nieodwołalnie zabijesz go. Ty pierwszy podniesiesz przeciw niemu swoją rękę,
aby go zabić, a potem cały lud,
(10) I ukamienujesz go, zadając mu śmierć za to, że usiłował odwieść cię od Pana, Boga
twego, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
(oczywiście kara śmierci panowała za czasów pełnego Państwa Izrael składającego się z 12 plemion, kiedy to Bóg ćwiczył swój naród i chciał wyplenić wszystek zło. Dzisiaj należy się odwrócić od takich osób, tak jak mówił nam Chrystus)

oraz

Jana 15;(18) Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził.
(19) Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie
jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi.

(20) Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana
swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali
i wasze zachowywać będą.

...
Jana 16:(20) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wy płakać i narzekać będziecie, a świat się
będzie weselił; wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni.

(21) Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina; lecz gdy porodzi dzieciątko,
już nie pamięta o udręce gwoli radości, że się człowiek na świat urodził.Jeżeli jeszcze nie oddałeś całkowicie swojego życia Bogu, to nie jesteś gotowy. 
Jeszcze będziesz musiał pocierpieć, aż to się stanie. 
Życzę Ci z całego serca, abyś tak jak ja poczuł się wolny i znalazł właściwy kierunek.
W Bogu nadzieja.

środa, 11 lutego 2015

...::: Odkrywamy przyszłe zdarzenia poprzez dolary $$ :::...

 
 Co kilka lat amerykańska mennica wypuszcza w obieg nowe banknoty z nowym wzornictwem.
Ciekawe jest, że wszystkie wypuszczone serie są nadal ważne i można ich używać.


Poniżej przedstawiam najnowsze obecnie drukowane banknoty, które jak zwykle zostały pieczołowicie zaprojektowane:Czyżby 100$ ukazywało zniszczenia nuklearne w mieście, albo powódź ?

Spójrzcie w poniższym filmie, co ukryte jest w druku:


Rozszyfrowując najnowsze 50 dollarów ukazuje się tama / zapora wodna. Amerykanie, którzy analizują te wszystkie swoje banknoty obstawiają za następny cel ''Hoover Dam'' - betonowa zapora wodna typu grawitacyjno-łukowego, zbudowana w Czarnym Kanionie na rzece Kolorado w Stanach Zjednoczonych, na granicy stanów Arizona i Nevada.

niedziela, 8 lutego 2015

...::: Postawa Papieżaka cz.2 :::...

( ... ) możesz uderzyć dziecko ( ... )

czyli przemoc fizyczna wg Papcia wpływa na dobre wychowanie dzieci.

,,Papież Franciszek znowu wywołuje kontrowersje. W katechezie poświęconej roli ojca w wychowaniu dzieci, papież rozważał kwestię kar cielesnych i cytując relację jednego z ojców uznał, że bicie - bez poniżania - jest dopuszczalne. Natychmiast podniosła się fala krytyki, co ciekawe, również z kręgów kościelnych.''

Źródło TVN24.pl


Idąc krok dalej w domyśle, przemoc jest potrzebna do rozwiązywania problemów; czyli Franek popiera konflikty zbrojne.

Wyjątkowo medialny jest ten papieżak, tym lepiej dla nas, odkrywamy ich prawdziwe oblicze.

Teraz uwaga dla RODZICÓW:
Nigdy nie bij swojego dziecka !
ono cały czas uczy się i ma prawo popełniać błędy, tak samo jak TY popełniasz

Są inne metody karania, podejścia wychowawczego. Nie popełniaj błędów swoich rodziców, przemoc fizyczna wnosi tylko strach  i powoduje u dziecka chęć zemsty na innych osobach.wtorek, 3 lutego 2015

...::: W owym dniu :::...Iz 17:(4) W owym dniu znikoma będzie chwała Jakuba, a otyłe jego ciało schudnie.
(5) I będzie tak, jak gdy żniwiarz zagarnia łodygi zboża, a jego ramię ścina kłosy - tak to
zbiera się kłosy na równinie Rafaim,
(6) I pozostaje na niej pokłosie jak przy otrząsaniu oliwnika: dwie lub trzy oliwki na
wierzchołku, cztery lub pięć na gałęziach owocowego drzewa, mówi Pan, Bóg Izraela.
(7) W owym dniu spoglądać będzie człowiek na swojego Stworzyciela, a jego oczy
patrzeć będą na Świętego Izraelskiego.
(8) Lecz nie obejrzy się na ołtarze, dzieło swoich rąk, i nie popatrzy na robotę swoich
palców, na słupy drewniane ani na ołtarzyki kadzielne.
(9) W owym dniu będą opuszczone twoje warownie jak miasta Chiwwijczyków i
Amorejczyków, które opuścili przed synami izraelskimi - i będzie pustkowie.
(10) Bo zapomniałeś Boga, swojego Zbawiciela, i nie pamiętałeś o skale swojego
schronienia. Dlatego choć sadzisz rozkoszne sadzonki i zasiewasz obce kwiaty,
(11) W dniu, w którym je sadzisz, możesz sprawić, że rosną, a następnego poranku możesz
swoją sadzonkę doprowadzić do zakwitnięcia, lecz w dniu choroby i nieuleczalnego
cierpienia nie będzie zbioru.
(12) Biada! Wrzawa licznych ludów! Burzą się, jak burzy się morze. Szum narodów!
Szumią jak szum gwałtownych wód,
(13) Narody szumią, jak szumią wielkie wody, lecz gdy On je zgromi, uciekają daleko i
zostają uniesione przez wiatr jak plewa na górach, jak tuman kurzu przez huragan.
(14) Pod wieczór, oto jest przerażenie, zanim nastanie poranek, już ich nie ma. Taki jest
dział tych, którzy nas plądrują, i los tych, którzy nas grabią.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iz 19: (16) W owym dniu będzie Egipt podobny do kobiet, będzie drżał i bał się, gdy Pan
Zastępów podniesie swoją rękę i potrząśnie nią nad nim.
(17) A ziemia judzka stanie się dla Egiptu postrachem: ilekroć kto wspomni mu o niej,
będzie drżał z powodu planu Pana Zastępów, który On o nim obmyślił.
(18) W owym dniu będzie w ziemi egipskiej pięć miast, które będą mówić językiem
kananejskim i przysięgać na Boga Zastępów; jedno z nich będzie nazwane miastem
sprawiedliwości.
(19) W owym dniu
stanie w ziemi egipskiej ołtarz Pana i słup pamiątkowy Pana na jego
granicach.
(20) I będzie znakiem i świadkiem Pana Zastępów w ziemi egipskiej, gdy będą wołać do
Pana z powodu gnębicieli, wtedy pośle im wybawiciela; on ujmie się za nimi i wyratuje
ich.
(21) Wtedy objawi się Pan Egiptowi i Egipcjanie poznają w owym dniu Pana, i będą
przynosić ofiary krwawe i ofiary z pokarmów, i będą składać Panu śluby i spełniać je.
(22) A gdy Pan będzie smagał Egipt, smagał i leczył, wtedy nawrócą się do Pana, a On da
im się ubłagać i uleczy ich.
(23) W owym dniu prowadzić będzie droga z Egiptu do Asyrii: Asyryjczyk uda się do
Egiptu, a Egipcjanin do Asyrii, i Egipcjanie wraz z Asyryjczykami będą służyć Panu.
(24) W owym dniu będzie Izrael jako trzeci razem z Egiptem i Asyrią błogosławieństwem
na ziemi.
(25) Którą pobłogosławi Pan Zastępów, mówiąc: Niech będzie błogosławiony mój lud
Egipt i dzieło moich rąk Asyria, i moje dziedzictwo Izrael!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iz 20:6  I powie mieszkaniec tego wybrzeża w owym dniu: Tak oto dzieje się z tymi którzy
byli naszą nadzieją i do których uciekaliśmy się o pomoc, aby ratować się przed królem
Asyrii. Jakże się sami uratujemy?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iz 22: (8) I zdjął ochronną zasłonę Judy. A ty spoglądałeś w owym dniu na zbroje Leśnego
Pałacu,
(9) I oglądaliście szczerby w murze grodu Dawida - a były liczne i zbieraliście wody
Dolnej Sadzawki.
(10) I dokonywaliście oględzin domów w Jeruzalemie, burzyliście domy, aby umocnić
mur,
(11) Zrobiliście też zbiornik między dwoma murami na wodę Starego Stawu, a nie
patrzyliście na tego, który go zrobił, i nie widzieliście tego, który go od dawna
przygotował.
(12) A Wszechmocny, Pan Zastępów, nawoływał w owym dniu do płaczu i skargi, do
wyrywania włosów i opasania się worem.
(13) A zamiast tego: oto wesele i radość, zabijanie bydła i zarzynanie owiec, spożywanie
mięsa i picie wina: Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iz 22: (20) I stanie się w owym dniu, że powołam mojego sługę Eljakima, syna Chilkiasza,
(21) I oblokę go w twoją szatę, i przepaszę go twoją szarfą, i twoją władzę złożę w jego
ręce, i będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalemu i dla domu judzkiego.
(22) I położę na jego ramieniu klucz domu Dawida, i gdy on otworzy, to nikt nie zamknie,
a gdy on zamknie, to nikt nie otworzy.
(23) I wbiję go jako gwóźdź na pewnym miejscu, i będzie tronem chwały dla domu
swojego ojca.
(24) I na nim zawiśnie cały ciężar domu jego ojca, pędy szlachetne i pędy dzikie, wszelkie
naczynia drobne, od miednic do wszelakich dzbanów.
(25) W owym dniu - mówi Pan Zastępów - gwóźdź wbity na pewnym miejscu podda się,
odłamie i spadnie, i ciężar na nim zawieszony rozbije się, gdyż Pan to powiedział
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iz 23: (15) I stanie się w owym dniu, że Tyr będzie zapomniany przez siedemdziesiąt lat -
odpowiednio do wieku jednego króla - po upływie siedemdziesięciu lat powiedzie się
Tyrowi tak, jak mówi pieśń o nierządnicy:
(16) Weź lutnię, obchodź miasto, zapomniana nierządnico! Graj dobrze, śpiewaj dużo, aby
sobie przypomniano o tobie!
(17) Po upływie siedemdziesięciu lat nawiedzi Pan Tyr, a ten wróci znów do zarobku za
swój nierząd i będzie uprawiał nierząd ze wszystkimi królestwami świata na
powierzchni ziemi.
(18) Lecz jego zyski i jego zarobek za nierząd będą poświęcone Panu, nie będzie się go
gromadziło ani chowało, lecz jego zysk przypadnie tym, którzy są w służbie Pana, aby
się mogli najeść do syta i okazale się ubrać.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iz 24: (21) I stanie się w owym dniu, że Pan nawiedzi wojsko górne w górze, a królów ziemi na
ziemi.
(22) I będą zebrani razem jak więźniowie w lochu, i będą zamknięci w więzieniu, i po
wielu dniach będą ukarani.
(23) I zarumieni się księżyc, a słońce się zawstydzi, gdyż Pan Zastępów będzie królem na
górze Syjon i w Jeruzalemie, i przed ich starszymi będzie chwała.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iz 25: (6) Pan Zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z
wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych dobrze wystałych win.
(7) I zniszczy na tej górze zasłonę, rozpostartą nad wszystkimi ludami, i przykrycie,
rozciągnięte nad wszystkimi narodami.
(8) Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie
hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział.
(9) I będą mówić w owym dniu: Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; to
Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z jego zbawienia!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iz 26: (1) W owym dniu tę pieśń śpiewać będą w ziemi judzkiej: Mamy miasto potężne; dla
ocalenia wzniósł On wały obronne i baszty.
(2) Otwórzcie bramy, niech wejdzie naród sprawiedliwy, który dochowuje wierności!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iz 27: (1) W owym dniu ukarze Pan swoim twardym, wielkim i mocnym mieczem Lewiatana,
zwinnego węża, Lewiatana, węża skręconego, i zabije smoka morskiego.
(2) W owym dniu będą mówić: Rozkoszna winnica, śpiewajcie o niej!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iz 27: (12) I stanie się w owym dniu, że Pan będzie młócił kłosy od Eufratu aż do Rzeki
Egipskiej; a wy, synowie izraelscy, będziecie zbierani jeden za drugim.
(13) I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni w ziemi
asyryjskiej i rozproszeni w ziemi egipskiej, i będą oddawali pokłon Panu na świętej
górze w Jeruzalemie.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iz 28: (5) W owym dniu będzie Pan Zastępów ozdobną koroną i wspaniałym diademem dla
resztki swojego ludu,
(6) I natchnieniem dla siedzącego na stolicy sędziowskiej, i mocą bohaterską dla tych,
którzy odpierają atak pod bramą.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iz 29: (18) W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności
będą widzieć,
(19) Pokorni zaś na nowo będą się radować Panem, a ubodzy weselić Świętym
Izraelskim.
(20) Gdyż nie będzie tyrana i skończy się szyderca, i będą wytępieni wszyscy, którzy
czyhają na sposobność do zbrodni,
(21) Którzy słowem przywodzą ludzi do grzechu, zastawiają pułapkę na rozjemcę w
sądzie, a tego, który ma słuszność, odprawiają z niczym.
(22) Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, ten, który odkupił Abrahama: Jakub nie
dozna wtedy hańby i nie zblednie wtedy jego twarz,
(23) Bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk, uświęcą moje imię i świętego
Jakubowego będą czcić jako świętego, i będą się bać Boga Izraelskiego.
(24) Ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą
pouczenie.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iz 30: 23 W owym dniu twoje bydło będzie się paść na rozległym błoniu,
(24) A woły i osły uprawiające rolę karmić się będą soloną mieszanką, którą się
przewiewa łopatą i widłami.
(25) A na każdej wysokiej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą potoki, strumienie
wód, w dniu wielkiej rzezi, gdy padną wieże.
(26) Wtedy światło księżyca będzie jak światło słońca, a światło słońca będzie
siedmiokrotne, jak światło siedmiu dni, gdy Pan opatrzy skaleczenie swojego ludu i
uleczy zadaną mu ranę.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Iz 31: (7) Gdyż w owym dniu porzuci każdy swoje bałwany srebrne i swoje bałwany złote,
które sporządziły dla was wasze grzeszne ręce.
(8) I padnie Asyria od miecza, lecz nie miecza ludzkiego, i nie miecz człowieczy ją
pożre. I będą uciekać przed mieczem, a młodociani jej wojownicy pójdą do robót
pańszczyźnianych.
(9) Jej skała rozpadnie się ze strachu, a jej wodzowie opuszczą w popłochu sztandar -
mówi Pan, który ma ognisko na Syjonie i piec w Jeruzalemie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iz 52: (5) Lecz teraz, po co tutaj jesteście? Tak mówi Pan - gdyż mój lud postrzegano jako
nicość, dziwicie się i wyjecie. Tak powiedział Pan, z waszego powodu moje imię
ustawicznie jest lżone pomiędzy narodami.
(6) Dlatego mój lud pozna moje imię w owym dniu, że to Ja jestem, który mówi: jestem
obecny.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jer 4: (9) I stanie się w owym dniu - mówi Pan - że zniknie odwaga króla i odwaga książąt, i
zdrętwieją kapłani, a prorocy będą przerażeni.
(10) I będą mówić: Ach, Wszechmocny Panie! Zaprawdę, bardzo zawiodłeś ten lud i
Jeruzalem, mówiąc: Pokój mieć będziecie! A tymczasem miecz zagraża naszemu życiu.
(11) W owym czasie będzie się mówiło do tego ludu i do Jeruzalemu: Gorący wiatr wieje
z nagich wierzchołków pustyni prosto na córkę mojego ludu, nie aby przewiewać czy
oczyszczać.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jer 25: (33) Zabitych przez Pana będzie w owym dniu od krańca ziemi po kraniec; nie będzie się
ich opłakiwać ani zbierać, ani grzebać, będą jako gnój na roli.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jer 30: (2) Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Spisz sobie wszystkie słowa, które mówiłem do ciebie w
księdze,
(3) Bo oto idą dni - mówi Pan - że odmienię los mojego ludu, Izraela i Judy - mówi Pan -
i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli.
(4) A to są słowa, które wypowiedział Pan o Izraelu i o Judzie:
(5) Tak mówi Pan: Słyszeliśmy głos trwogi, strachu i niepokoju.
(6) Pytajcie i patrzcie! Czy mężczyzna może rodzić? Czemu więc widzę każdego
mężczyznę z rękami na biodrach jak u rodzącej, a oblicze wszystkich zbladło?
(7) Biada! Gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia
dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony.
(8) I stanie się w owym dniu - mówi Pan Zastępów: Złamię jarzmo na jego szyi i rozerwę
jego więzy, i już go nie ujarzmią cudzoziemcy.
(9) I będą służyli Panu, swojemu Bogu, i Dawidowi, swojemu królowi, którego im
wzbudzę.
(10) Dlatego nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż
oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i
będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
(11) Gdyż Ja jestem z tobą - mówi Pan - aby cię wybawić. Albowiem wygubię wszystkie
narody, między którymi cię rozproszyłem, lecz ciebie nie wygubię; będę cię karał
według prawa, lecz cię nie zostawię całkiem bez kary. (Występuje tylko w TM)
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jer 39: (15) I doszło Jeremiasza słowo Pana, gdy był trzymany na dziedzińcu wartowni, tej treści:
(16) Idź i powiedz Ebedmelechowi, Etiopczykowi, tak: Tak mówi Pan Zastępów, Bóg
Izraela: Oto Ja spełnię moje słowa nad tym miastem ku złemu, a nie ku dobremu, i
sprawdzą się w owym dniu na twoich oczach.
(17) Lecz ciebie wyratuję w owym dniu i nie będziesz wydany w ręce mężów, których się
boisz.
(18) Albowiem na pewno wybawię cię i nie padniesz od miecza, i zyskasz swoje życie
jako zdobycz, bo mi zaufałeś - mówi Pan.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jer 48: (40) Albowiem tak mówi Pan: Oto jak orzeł nadlatuje, rzuca się na zdobycz i rozpościera
swoje skrzydła nad Moabem.
(41) Miasta są zdobyte, a twierdze opanowane; i będzie w owym dniu serce bohaterów
Moabu jak serce kobiety rodzącej.
(42) I Moab będzie zniszczony tak, że przestanie być ludem, gdyż butnie wystąpił
przeciwko Panu.
...
(47) Lecz w dniach ostatecznych odmienię los Moabu - mówi Pan. Dotąd wyrok o
Moabie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jer 49: (20) Dlatego słuchajcie postanowienia Pana, które powziął przeciwko Edomowi, i
zamysłu, jaki postanowił przeciwko mieszkańcom Temanu. Zaprawdę, nawet
najmniejsze owce zostaną wywleczone, zaprawdę ich niwę przejmie o nie groza.
(21) Od hałasu ich upadku drży ziemia, głośny ich krzyk słychać nad Morzem Czerwonym.
(22) Oto jak orzeł wzbije się i rzuci, i rozpostrze swoje skrzydła nad Bosrą; i będzie w
owym dniu
serce bohaterów edomskich jak serce kobiety rodzącej.
...
(39) Lecz w dniach ostatecznych odmienię los Elamu - mówi Pan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ez 23: (1) I doszło mnie słowo Pana tej treści:
(2) Synu człowieczy! Były dwie kobiety, córki jednej matki.
(3) Uprawiały w Egipcie w swojej młodości nierząd. Tam ściskano ich piersi i tam
obmacywano ich dziewicze łono.
(4) A ich imiona to: starszej Ohola, a jej siostry Oholiba. Należały do mnie, rodziły
synów i córki. Ich imiona to: Ohola, czyli Samaria, a Oholiba to Jeruzalem.
(5) Ohola cudzołożyła, choć jeszcze była pod moją władzą mężowską, i zapałała
namiętnością do swoich kochanków Asyryjczyków, którzy do niej przychodzili,
(6) Odziani w fioletową purpurę, namiestnicy i dostojnicy; wszyscy oni to urodziwi
młodzieńcy, rycerze dosiadający rumaków.
(7) I oddawała im się w swoim cudzołóstwie - a wszyscy oni to kwiat młodzieży
asyryjskiej - i ze wszystkimi, do których zapałała namiętnością, kalała się wszelkim ich
bałwochwalstwem.
(8) Lecz nie zaniechała swojego cudzołóstwa z Egiptem; bo już w młodości jej z nią
obcowali, obmacywali jej dziewicze piersi i z nią dawali upust swojej rozpuście.
(9) Dlatego wydałem ją w ręce jej kochanków, w ręce Asyryjczyków, do których
zapałała namiętnością.
(10) Ci odsłonili jej nagość, zabrali jej synów i córki, a ją zabili mieczem. I stała się
przysłowiem wśród kobiet, gdyż dokonano nad nią sądów.
(11) A chociaż to widziała jej siostra Oholiba, jednak jeszcze gorszą niż ona zapałała
namiętnością i jeszcze gorsze popełniała cudzołóstwo niż jej siostra.
(12) Zapałała namiętnością do Asyryjczyków, do namiestników i dostojników, którzy do
niej przychodzili, wspaniale odzianych rycerzy, swych urodziwych młodzianów.
(13) I widziałem, że się skalała; obie jednakowo postępowały.
(14) Lecz ona posunęła się w swojej rozpuście jeszcze dalej, gdy zobaczyła mężczyzn
malowanych na ścianie, obrazy Chaldejczyków, malowane czerwoną farbą,
(15) Przepasanych w biodrach pasem, z wielkimi zawojami na głowach wszyscy z
wyglądu to rycerze, podobni do Babilończyków, których ojczyzną jest Chaldea.
(16) I zapałała do nich namiętnością, gdy ich zobaczyła; i wysłała do nich posłańców, do
Chaldei.
(17) Wtedy Babilończycy przyszli do niej, aby się z nią popieścić i skalali ją swoją
rozpustą. A gdy została przez nich skalana, odwróciła się od nich jej dusza.
(18) A gdy tak jawnie uprawiała swoją rozpustę i odsłaniała swój srom, wtedy i moja
dusza odwróciła się od niej, tak jak odwróciła się od jej siostry.
(19) Lecz ona jeszcze wzmogła swoją rozpustę, przypominając sobie dni swojej
młodości, gdy uprawiała wszeteczeństwo w ziemi egipskiej.
(20) Zapałała namiętnością do swoich zalotników, których członki były jak członki osłów,
a wytrysk ich nasienia jak wytrysk ogierów.
(21) I ty zatęskniłaś za ohydnym zachowaniem się w swojej młodości, gdy Egipcjanie
ściskali twoje piersi i obmacywali dziewicze twoje łono.
(22) Dlatego, Oholibo, tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja pobudzę przeciwko tobie
twoich zalotników, od których się odwróciła twoja dusza z odrazą, i sprowadzę ich
zewsząd przeciwko tobie:
(23) Babilończyków i wszystkich Chaldejczyków - z Pekod, Szoa i Koa, a z nimi
wszystkich Asyryjczyków, urodziwych młodzianów, namiestników i wszystkich
dostojników, rycerzy, którzy do ciebie przychodzili, z których wszyscy dosiadają
rumaków,
(24) I przyjdą do ciebie z gromadą rydwanów i wozów, i z masą wojska; i ustawią
zewsząd przeciwko tobie tarczę i puklerz, i hełm. Oddam im sąd, aby osądzili cię
według swoich praw.
(25) Zwrócę przeciwko tobie swoją żarliwość, aby postąpili z tobą w zapalczywości:
Obetną ci nos i uszy; a ci, którzy się u ciebie ostoją, padną od miecza. Zabiorę twoich
synów i twoje córki; a co jeszcze u ciebie ocaleje, to strawi ogień.
(26) Potem zwloką z ciebie twoje szaty i zabiorą wspaniałe twoje klejnoty.
(27) I położę kres twojej niegodziwości i twojemu wszeteczeństwu z ziemi egipskiej; nie
podniesiesz już na nich swoich oczu, a Egipcjan nie będziesz już wspominała.
(28) Bo tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wydam cię w ręce tych, których
nienawidzisz, w ręce tych, od których odwróciła się twoja dusza.
(29) I postąpią z tobą z nienawiścią; zabiorą cały twój dorobek i pozostawią cię nagą i
gołą, tak że będzie odsłonięty wszeteczny twój srom, twoja niegodziwość i twoje
wszeteczeństwo.
(30) One to na ciebie sprowadziły, ponieważ uprawiałaś wszeteczeństwo z narodami i
skalałaś się ich bałwanami.
(31) Drogą swojej siostry postępowałaś, dlatego wkładam jej kielich do twojej ręki.
(32) Tak mówi Wszechmocny Pan: Z głębokiego i szerokiego kielicha swojej siostry pić
będziesz, bo on wiele zmieści - będziesz pośmiewiskiem i szyderstwem.
(33) Upojenia i męki pełen będzie, kielichem zgrozy i zagłady jest kielich twojej siostry
Samarii.
(34) Z niego będziesz piła i wychylisz go do dna, wylizywać będziesz jeszcze jego
skorupy i zranisz nimi swoje piersi; bo Ja to powiedziałem - mówi Wszechmocny Pan.
(35) Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ mnie zapomniałaś i odsunęłaś mnie
na bok, dlatego ponoś skutki swojej niegodziwości i swojego wszeteczeństwa.
(36) I rzekł Pan do mnie: Synu człowieczy, czy chcesz sądzić Oholę i Oholibę? Przedstaw
im ich obrzydliwości.
(37) Cudzołożyły bowiem i krew jest na ich dłoniach. Cudzołożyły ze swoimi bałwanami;
a nawet swoich synów, których mi urodziły, przeprowadzały przez ogień im na pastwę.
(38) A jeszcze to mi uczyniły, że skalały w owym dniu moją świątynię i zbezcześciły moje
sabaty.
(39) Zarzynały swoje dzieci w ofierze dla swoich bałwanów, a tego samego dnia
przychodziły do mojej świątyni, kalając ją, i tak oto postępowały w moim przybytku.
(40) A nawet posyłały do mężczyzn, którzy mieli z daleka przyjść; a gdy wysłano do nich
posłańca, i oni przyszli, ty kąpałaś się dla nich, podmalowywałaś swoje oczy i
wkładałaś na siebie klejnoty.
(41) I siadałaś na zaścielonym łożu, przed którym był zastawiony stół; kładłaś na nim moje
kadzidło i moją oliwę.
(42) Potem rozlegał się głośny śpiew beztroskiej gromady i do mężów z pospólstwa
sprowadzono z pustyni pijaków. Włożyli oni naramienniki na ramiona kobiet i
wspaniałe wieńce na ich głowy.
(43) I pomyślałem: W taki sposób cudzołożyli; jak z nierządnicą uprawiali nierząd.
(44) Obcowali i z nią, jak obcuje się z nierządnicą; tak oni obcowali z Oholą i z Oholibą,
aby popełniać niegodziwość.
(45) Lecz sprawiedliwi mężowie będą je sądzić według prawa dotyczącego cudzołożnic i
morderczyń; gdyż są cudzołożnicami i krew jest na ich rękach.
(46) Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Niech zwołają przeciwko nim zgromadzenie ludu
i niech je oddadzą na postrach i łup.
(47) Zgromadzenie ludu niech je ukamienuje i poćwiartuje swoimi mieczami; niech zabiją
ich synów i córki, a ich domy spalą.
(48) Tak usunę niegodziwość z kraju, aby wszystkie kobiety były ostrzeżone i nie
popełniały niegodziwości jak tamte.
(49) I nałożą na was skutki niegodziwości waszej, i poniesiecie karę za popełnione
grzechy z waszymi bałwanami - i poznacie, że ja jestem Wszechmocny Pan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joela 3:(23) W owym dniu góry będą ociekać moszczem, a pagórki opływać mlekiem, i wszystkie
potoki judzkie będą pełne wody, a z przybytku Pana wypływać będzie źródło i nawodni
Dolinę Akacji.
(24) Egipt zamieni się w pustynię, a Edom w goły step z powodu gwałtu zadanego synom
Judy, gdyż w ich ziemi przelewali krew niewinną,
(25) Lecz Juda będzie zamieszkana po wszystkie czasy, a Jeruzalem po wszystkie
pokolenia.
(26) I pomszczę ich krew, której dotąd nie pomściłem. A Pan zamieszka na Syjonie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amosa 2:(13) Otóż Ja zatrzeszczę pod wami tak, jak trzeszczy wóz wypełniony snopami.
(14) I nie zdoła uciec szybki, mocnego nie podtrzyma jego siła, a bohater nie ocali
swojego życia.
(15) I nie ostoi się łucznik, nie umknie szybkonogi, ani jeździec nie ocali swojego życia,
(16) A najodważniejszy wśród bohaterów będzie uciekał w owym dniu nagi - mówi Pan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amosa: (2) I rzekł: Co widzisz Amosie? I odpowiedziałem: Kosz dojrzałego owocu. Wtedy Pan
rzekł do mnie: Dojrzał do zagłady lud mój izraelski, już mu nie przepuszczę.
(3) Śpiewaczki świątyni będą zawodzić w owym dniu - mówi Wszechmogący Pan.
Będzie mnóstwo trupów, wszędzie porzuconych. Cicho!
...
zboża?
(7) Przysiągł Pan na dumę Jakuba: Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków.
(8) Czyż nie ma z tego powodu zatrząść się ziemia i żałobą okryć się wszyscy jej
mieszkańcy? Ona cała podniesie się jak Nil i opadnie jak Rzeka Egipska.
(9) W owym dniu, mówi Wszechmogący Pan, sprawię, że słońce zajdzie w południe, i
mrokiem okryję ziemię w biały dzień,
(10) I zamienię wasze święta w żałobę i wszystkie wasze pieśni w pieśń żałobną; na
wszystkie biodra włożę włosiennicę, a na każdą głowę łysinę. Przekształcę to w żałobę
po jedynaku, a całą przyszłość w dzień goryczy.
(11) Oto idą dni - mówi Wszechmogący Pan - że ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani
pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana.
(12) I wlec się będą od morza do morza, i tułać się z północy na wschód, szukając słowa
Pana, lecz nie znajdą.
(13) W owym dniu mdleć będą z pragnienia piękne panny i młodzieńcy,
(14) Którzy przysięgają na "Przewinienie" Samarii i mówią: Jako żyw twój Bóg, Danie!
Albo: Jako żyw twój ulubieniec, Beer-Szebo! Upadną i już nigdy nie powstaną.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amosa 9:(8) Oto oczy Wszechmogącego Pana są zwrócone na to grzeszne królestwo: Wytępię je z
powierzchni ziemi, jednak nie wytępię doszczętnie domu Jakuba - mówi Pan.
(9) Bo oto każę przesiać wśród wszystkich ludów dom Izraela, jak się przesiewa w
przetaku, tak że ziarnko nie upadnie na ziemię.
(10) Od miecza poginą wszyscy grzesznicy mojego ludu, którzy mówią: Nie dosięgnie nas
ani nie zaskoczy nieszczęście.
(11) W owym dniu podniosę upadły szałas Dawida i odbuduję jego ruiny, i połączę ich
części, które zostały podzielone i będę budował jak za dawnych dni,
(12) A resztka ludzi i wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje Imię, może mnie
gorliwie szukać, mówi Pan, który czyni te wszystkie rzeczy.
(13) Oto idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący
winogrona siewcę ziarna; i góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim
opływały.
(14) I odmienię los mojego ludu izraelskiego, tak że odbudują spustoszone miasta i
osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich
owoce.
(15) Zaszczepię ich na ich ziemi; i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem -
mówi Pan, twój Bóg.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Micheasza 2:(4) W owym dniu zanucą o was pieśń szyderczą i odezwie się skarga tej treści: Jesteśmy
doszczętnie zniszczeni! Posiadłość mojego ludu jest pomierzona, nikt mu jej nie odda.
Nasze pola podzielono między tych, którzy nas wzięli do niewoli,
(5) I nie będzie nikogo, kto by wam przydzielił cząstkę i rzucił los w zgromadzeniu Pana!
...
(12) Na pewno zbiorę całego Jakuba, na pewno zgromadzę resztkę Izraela. Skupię go jak
owce w ogrodzeniu, jak trzodę na wygonie, i będzie to gwarny tłum ludzi.
(13) Przed nimi pójdzie ten, który będzie łamał szyki, przełamie opór na przedzie, przejdą
przez bramę i wyjdą. Przed nimi będzie kroczył ich Król, a Pan będzie na ich czele.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Micheasza4: (1) I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako
najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdążać.
(2) I pójdzie wiele narodów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i do świątyni
Boga Jakuba, i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami,
gdyż z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalemu!
(3) Wtedy rozsądzać będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów. I przekują
swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie
miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej.
(4) I będzie siedział każdy pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym, i nikt
nie będzie szerzył popłochu. Zaiste, usta Pana Zastępów to powiedziały.
(5) Niech wszystkie ludy, każdy z nich postępuje w imieniu swojego boga, lecz my
będziemy postępowali w imieniu Pana, naszego Boga, po wiek wieków.
(6) W owym dniu, mówi Pan, zbiorę chromych, zgromadzę to, co rozproszone, i tych,
których utrapiłem.
(7) Z tego, co chrome, stworzę resztkę, a z tego, co rozproszone, potężny naród; a Pan
będzie nad nimi królował na górze Syjon, odtąd aż na wieki.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Micheasza 5:(7) I będzie resztka Jakuba między narodami, wśród wielu ludów, jak lew między
zwierzętami leśnymi, jak szczenię lwie wśród stad owiec; gdy wtargnie, to zdepcze i
rozszarpie, i nikt się nie uratuje.
(8) Gdy podniesiesz rękę na swoich wrogów, wszyscy twoi nieprzyjaciele będą
wytępieni.
(9) W owym dniu, mówi Pan, wytępię twoje konie spośród ciebie i zniszczę twoje
rydwany.
(10) I zburzę miasta twojej ziemi, i zwalę wszystkie twoje twierdze,
(11) I wytrącę czary z twojej ręki, nie będzie także u ciebie wróżbitów.
(12) I zniszczę twoje bałwany i twoje posągi spośród ciebie. I nie będziesz się już kłaniał
dziełu rąk swoich.
(13) I powyrywam twoje święte drzewa spośród ciebie i zniszczę twoje miasta.
(14) I tak w zapalczywym gniewie wywrę zemstę na narodach, które nie były posłuszne.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sofoniasza1:(1) Słowo Pana które doszło Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna
Amariasza, syna Ezechiasza, w czasach Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego.
(2) Na pewno zmiotę wszystko z powierzchni ziemi - mówi Pan -
(3) Zmiotę ludzi i bydło, zmiotę ptactwo spod niebios i ryby morskie. I sprawię, że
bezbożni upadną, i wytępię ludzi z powierzchni ziemi - mówi Pan.
(4) Wyciągnę rękę przeciwko Judzie i przeciwko wszystkim obywatelom Jeruzalemu, i
wytępię z tego miejsca resztki Baala i imiona wróżbitów wraz z kapłanami,
(5) I tych, którzy kłaniają się na dachach wojsku niebiańskiemu, i tych, którzy kłaniając
się, przysięgają na Pana, i tych, którzy przysięgają na Milkoma,
(6) Którzy odstępują od Pana i którzy nie szukają Pana ani się o niego nie pytają.
(7) Milczcie przed obliczem Wszechmogącego Pana, gdyż bliski jest dzień Pana! Bo Pan
przygotował ofiarę, poświęcił swoich gości.
(8) A w dzień ofiary Pana tak się stanie: Ukarzę książęta i synów królewskich, i
wszystkich, którzy ubierają się w strój cudzoziemski,
(9) Ukarzę wszystkich, którzy pewnie przekraczają próg pałacu, którzy napełniają dom
swojego Pana przemocą i oszustwem.
(10) W owym dniu - mówi Pan - słychać będzie od Bramy Rybnej krzyk, od nowego
miasta narzekanie, z pagórków wielki trzask.
(11) Narzekajcie, mieszkańcy Dzielnicy Dolnej, bo zniszczony będzie cały lud kramarzy,
wytępieni wszyscy, którzy odważają srebro!
(12) W owym czasie będę przeszukiwał Jeruzalem w świetle pochodni i będę karał
mężów, którzy siedzą zdrętwieli nad mętnymi resztkami wina i mówią w swoim sercu:
Nie uczyni Pan nic dobrego ani też nic złego.
(13) Ich mienie będzie rozgrabione, a ich domy będą spustoszone; gdy odbudują domy, nie
będą w nich mieszkać, a gdy nasadzą winnice, nie będą z nich pić wina.
(14) Bliski jest wielki dzień Pana, bliski i bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj! Dzień Pana
jest gorzki! Wtedy nawet i bohater będzie krzyczał.
(15) Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem
ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur,
(16) Dniem trąby i okrzyku wojennego przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom
wysokim.
(17) Wtedy ześlę strach na ludzi, tak iż chodzić będą jak ślepi, gdyż zgrzeszyli przeciwko
Panu. Ich krew będzie rozbryzgana niby proch, a ich wnętrzności rozrzucone niby błoto.
(18) Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana, bo
ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Doprawdy, koniec straszną zagładę zgotuje
wszystkim mieszkańcom ziemi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sofoniasza 2:(2) Zanim staniecie się jak plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu
Pana, zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana!
(3) Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie
sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana.
(4) Bo Gaza będzie opuszczona, a Aszkalon spustoszony, w biały dzień wyrzucą
obywateli Aszdodu, Ekron zaś będzie do szczętu zburzony.
(5) Biada wam, mieszkańcy kraju nadmorskiego, narodzie Kreteńczyków! Przeciwko
wam odzywa się słowo Pana. Zniszczę cię, Kanaanie, kraju Filistynów, tak że będziesz
bez mieszkańców.
(6) I stanie się kraj nadmorski wygonami dla pasterzy i szałasami dla trzód,
(7) I przypadnie kraj nadmorski resztce domu Judy, aby popasali w nim, wieczorem zaś
odpoczywali w domach Aszkalonu, gdyż Pan, ich Bóg, nawiedzi ich i odmieni ich los.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sofoniasza 3:(8) Dlatego oczekujcie dnia - mówi Pan - w którym wystąpię jako oskarżyciel. Bo mam
zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie swoją popędliwość,
cały żar swojego gniewu. Zaprawdę, cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej
żarliwości.
(9) Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać
imienia Pana i służyć mu jednomyślnie.
(10) Spoza strumieni Kuszytów moi wyznawcy, rozproszony mój lud, przyniosą mi dary.
(11) W owym dniu nie doznasz już hańby z powodu wszystkich swych czynów, którymi
grzeszyłeś przeciwko mnie. Gdyż wtedy usunę spośród ciebie twoich pyszałków i nie
będziesz się już chełpić na mojej świętej górze.
(12) I pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi: to oni ufać będą imieniu Pana.
(13) Resztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia, nie będzie mówiła kłamstwa i
w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Zaiste, będą się paść i odpoczywać, a
nikt nie będzie ich straszył.
...
(19) Oto Ja w owym czasie położę kres wszystkim twoim ciemiężycielom. Wspomogę to,
co kuleje, zbiorę to, co rozproszone, obdarzę ich chwałą i sławą w każdym kraju, gdzie
doznali hańby.
(20) W owym czasie przywiodę was z powrotem i zgromadzę was w tym czasie.
Zaprawdę, obdarzę was sławą i chwałą u wszystkich ludów ziemi, gdy na waszych
oczach odmienię wasz los - mówi Pan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zachariasza 2:(15) W owym dniu przyłączy się do Pana wiele narodów i będą moim ludem, i
zamieszkają wśród ciebie, i poznasz, że Pan Zastępów posłał mnie do ciebie.
(16) I weźmie Pan Judę w posiadłość dziedziczną, jako swój dział w ziemi świętej, i
znowu obierze Jeruzalem.
(17) Niech umilknie przed Panem wszelkie ciało, gdyż Pan już rusza ze swojego miejsca
świętego.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zachariasza 3:(1) Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana
stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać.
(2) Wtedy anioł Pana rzekł do szatana; Niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi
Pan, który obrał Jeruzalem! Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia?
(3) A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem,
(4) A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: Zdejmijcie z niego
brudną szatę! Do niego zaś rzekł: Oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię
przyoblec w szaty odświętne.
(5) Potem rzekł: Włóżcie mu na głowę czysty zawój! I włożyli mu na głowę czysty zawój,
i przyoblekli go w szaty. A anioł Pana stał przy tym.
...
(10) W owym dniu - mówi Pan Zastępów - będziecie zapraszali jeden drugiego pod winną
latorośl i pod drzewo figowe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zachariasza 9:(9) Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król
przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu,
źrebięciu oślicy.
(10) I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą
połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od
Eufratu aż po krańce ziemi.
(11) Nadto za cenę krwi twojego przymierza wypuszczę na wolność twoich więźniów z
cysterny bez wody.
(12) Wróćcie do twierdzy, wy więźniowie, którzy jeszcze macie nadzieję! Nadto dziś
ogłaszam: W dwójnasób ci oddam.
(13) Albowiem łuk mój jest napięty, o Judo, nałożyłem nań strzałę, o Efraimie,
Pobudziłem twoich synów, Syjonie, przeciwko twoim synom i synom Jawana, i uczynię
z ciebie miecz bohaterstwa.
(14) Pan ukaże się nad nimi, jego strzała wyleci jak błyskawica. Wszechmogący Pan
zatrąbi na rogu i nadciągnie w huraganach południa.
(15) Pan Zastępów będzie ich osłaniał, zwyciężą i podepczą procarzy, będą pić ich krew
jak wino i będą jej pełni jak czasza ofiarna, jak narożnik ołtarza.
(16) W owym dniu da im Pan, ich Bóg, zwycięstwo, będzie pasł swój lud jak trzodę.
Doprawdy, jak klejnoty diademu będą błyszczeć nad jego krajem.
(17) O, jak dobrze będzie i jak pięknie! Zaiste, zbożu da wzrost i winu, młodzieńcom i
dziewicom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zachariasza 11:(10) I wezmę mój piękny orszak i odrzucę go, abym mógł zerwać moje przymierze, które
zawarłem ze wszystkimi ludami.
(11) I będzie zerwane w owym dniu. Owce u Kananejczyków, które są trzymane dla mnie,
poznają, że to jest słowo Pana.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zachariasza 12:(2) Oto Ja uczynię z Jeruzalemu puchar taczania się dla wszystkich ludów wokoło.
Niedola dotknie także Judę przy oblężeniu Jeruzalemu.
(3) W owym dniu uczynię z Jeruzalemu ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto
go będzie podnosił, ciężko się zrani, gdy zbiorą się przeciwko niemu wszystkie narody
ziemi.
(4) W owym dniu - mówi Pan - dotknę trwogą wszystkie rumaki, a ich jeźdźców obłędem,
lecz nad domem Judy będę miał oczy otwarte, a ślepotą dotknę wszystkie rumaki ludów.
(5) Potem książęta Judy będą mówić w swoim sercu: Mieszkańcy Jeruzalemu mają swoją
moc w Panu Zastępów, w swoim Bogu.
(6) W owym dniu uczynię z książąt Judy jakby garnek z ogniem wśród drwa i jakby
żagiew płonącą w słomie, i będą pożerać z prawej i z lewej strony wszystkie ludy
wokoło; lecz Jeruzalem pozostanie nadal na swoim miejscu.
(7) Najpierw wyratuje Pan namioty Judy, aby chwała domu Dawida i chwała
mieszkańców Jeruzalemu nie przewyższała Judy.
(8) W owym dniu ochroni Pan mieszkańców Jeruzalemu, tak że najsłabszy wśród nich
będzie w owym dniu jak Dawid, a dom Dawida będzie jak Bóg, jak anioł Pana na ich
czele.
(9) W owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły
przeciwko Jeruzalemowi.
(10) Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania.
Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje
się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym.
(11) W owym dniu będzie w Jeruzalemie wielkie narzekanie, jak narzekania o Hadad-
Rimmon na równinie Megiddo.
(12) Będzie narzekał kraj, każdy ród z osobna, ród Dawida osobno i jego kobiety osobno,
ród domu Natana osobno i jego kobiety osobno;
(13) Ród domu Lewiego osobno i jego kobiety osobno, ród Szimei osobno i jego kobiety
osobno, wszystkie pozostałe rody i ich kobiety osobno.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zachariasza 13:(1) W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla
oczyszczenia z grzechu i nieczystości.
(2) W owym dniu - mówi Pan Zastępów - wytępię z kraju imiona bałwanów tak, że nie
będzie się ich już wspominało, nadto fałszywych proroków i ducha nieczystości usunę z
kraju.
(3) A gdy wystąpi jeszcze ktoś jako prorok, wtedy jego ojciec i matka, właśni jego
rodzice, powiedzą do niego: Nie będziesz żył, gdyż mówiłeś kłamstwo w imieniu Pana.
Jego ojciec i jego matka, właśni jego rodzice, przebiją go, gdy wystąpi jako prorok.
(4) I stanie się w owym dniu, że fałszywi prorocy okryją się hańbą, każdy z powodu
swego widzenia, gdy wystąpi jako prorok. I nie będą się przyoblekać we włosiennicę,
aby mamić.
(5) Każdy będzie mówił: Nie jestem prorokiem, jestem rolnikiem, rolnictwo jest moim
zajęciem od młodości.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zachariasza 14: (1) Oto nadchodzi dzień Pana, gdy będę dzielił w twoim gronie łupy odebrane tobie.
(2) I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Miasto będzie zajęte, domy
splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka
ludności nie będzie usunięta z miasta.
(3) Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu
bitwy.
(4) Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu
od wschodu, tak że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód,
tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe.
(5) Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie
sięgała aż do Azel; a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w
czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy
święci.
(6) W owym dniu stanie się tak: Nie będzie ani upału, ani zimna, ani mrozu.
(7) I będzie tylko jeden ciągły dzień, zna go Pan, nie dzień i nie noc, a pod wieczór
będzie światło.
(8) I stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu, połowa do morza na
wschodzie, a połowa do morza na zachodzie, i tak będzie w lecie i w zimie.
(9) I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie jego
imię.
(10) Cały kraj będzie przemieniony w równinę, od Geby aż do Rimmonu na południu.
Lecz Jeruzalem będzie leżeć wysoko i pozostanie na swoim miejscu od Bramy
Beniamina aż do Bramy Narożnej i od wieży Chananela aż do tłoczni królewskich.
(11) Tam będą mieszkali, bo nie będzie już klątwy. Jeruzalem będzie żyć bezpiecznie.
(12) A taka będzie plaga, jaką Pan dotknie wszystkie ludy, które wystąpiły zbrojnie
przeciwko Jeruzalemowi: Ciało każdego, kto stoi jeszcze na nogach, będzie gnić, jego
oczy będą gnić w oczodołach, a język zgnije w jego ustach.
(13) W owym dniu padnie na nich za sprawą Pana wielka trwoga, tak że jeden chwyci
drugiego za rękę, a inny podniesie rękę przeciwko ręce drugiego.
(14) Nawet Juda będzie walczył w Jeruzalemie. I zostanie zebrane mienie wszystkich
narodów wokoło, złoto i srebro oraz szaty w wielkiej ilości.
(15) I taka sama plaga jak tamta dotknie konie, muły, wielbłądy i osły, i wszelkie bydło,
które będzie w tych obozach.
(16) Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko
Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi, Panu
Zastępów, i obchodzić Święto Szałasów.
(17) Dla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą pielgrzymowali do Jeruzalemu,
aby oddać hołd Królowi, Panu Zastępów, nie będzie deszczu.
(18) A jeżeli ród egipski nie będzie pielgrzymował i nie zjawi się, spadnie nań plaga, jaką
Pan dotknie narody, które nie pielgrzymują, aby obchodzić Święto Szałasów.
(19) Taka kara spadnie na Egipt i taka kara spadnie na wszystkie narody, które nie
pielgrzymują, aby obchodzić Święto Szałasów.
(20) W owym dniu będzie na dzwoneczkach koni napis: Poświęcony Panu. A garnków
domu Pana będzie jak czasz ofiarnych przed ołtarzem.
(21) Każdy garnek w Jeruzalemie i w Judzie będzie poświęcony Panu Zastępów, tak że
wszyscy, którzy przyjdą składać ofiary, będą je brali i będą w nich gotowali mięso
ofiarne. W dniu owym już nie będzie handlarza w domu Pana Zastępów.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mat 7:(22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu
twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie
czyniliśmy wielu cudów?
(23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy
czynicie bezprawie.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łuk 17:(31) Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie
schodzi na dół, aby je zabrać; a kto będzie na polu, podobnie, niechaj nie wraca.
(32) Wspomnijcie żonę Lota.
(33) Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci,
odzyska je.
(34) Powiadam wam: Tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi
pozostawiony.
(35) Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona.
(36) Dwóch będzie na roli; jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony.