niedziela, 22 czerwca 2014

...::: Koniec Świata w skrócie :::...

Czyli Apokalipsa krok po kroku:
                                       

PRZED APOKALIPSĄ

Nastanie okres tzw. 3,5-letniego ucisku (42 miesiące , czyli dokładnie 1260 dni)
Zacznie się od prorokowania dwóch świadków Bożych w Jerozolimie przez cały ten czas, którzy będą posiadali moc nad wodami i plagami. W ostatnim dniu padną trupem na ulicy Jerozolimy przez zwierzę, które wyjdzie z otchłani.Przez 84 godziny (3,5 dnia) leżeć będą ich ciała nienaruszone na ulicy wśród przechodniów,  a nast.wstąpi w nich duch żywota z Boga i zostaną wniebowzięci na obłoku. W tym momencie nastąpi trzęsienie ziemi i 10% Jerozolimy zawali się i zginie 7000 mieszkańców.
Ap. 11:11 Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na
nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli.
(12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do
nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.
(13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta
zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś
przerazili się i oddali cześć Bogu nieba.
Z nieba słychać będzie trąby i głosy. Otworzy się świątynia Boża w Niebie i ukaże się Skrzynia Przymierza a wraz z tym nastaną grzmoty, grad i trzęsienie ziemi.
Ukażą się wielkie znaki na niebie (rudy smok z siedmioma głowami oraz niewiasta) i strącone zostaną gwiazdy (anioły?) w 30% na ziemię przez smoka.
Ap 12:7 I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I
walczył smok i aniołowie jego, 
Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.
I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który
zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.
I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i
panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel
braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.
A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie
umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.
Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i
morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma
niewiele.
A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która
porodziła chłopczyka.
Czyli na samym początku 3,5 letniego okresu ucisku, szatan wyleci z hukiem z Nieba i zacznie prześladować ludzi na ziemi, natomiast w Niebie nastanie w końcu spokój i całkowite panowanie Boga Ojca i Boga Syna. Z tych wersetów wiemy, że na pewno szatan urzęduje jeszcze w niebie i okres ucisku nie miał jeszcze miejsca.
Teraz też wiemy, dlaczego NASA, Watykan  i inne astronomiczne obserwatoria, tak skrupulatnie obserwują niebo.


Gdzieś pomiędzy strąceniem szatana z nieba, a końcem wielkiego ucisku, nastąpi ''porwanie''. Chodzi o wniebowzięcie 144 000 najwierniejszych sług Bożych, którzy wybielą swe szaty w krwi Baranka (Isusa Chrystusa) i przygotują się na walkę u boku Syna Bożego po 3,5 letnim okresie.Ap 13:1 I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów,
a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.
A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia,
a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką
moc.
A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była
wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.
I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali
pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?


Ap 13:11 I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do
baranich, i mówiło jak smok.
A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to
sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego
śmiertelna rana była wygojona.
I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.
I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia,
namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od
miecza, a jednak zostało przy życiu.
I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i
sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.
On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy
otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,
I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia
zwierzęcia lub liczby jego imienia.
Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to
bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Te wersety ukazują nam pierwsze dni ucisku. I ludzie będą zmuszani do przyjęcia znaku bestii, a może to być np. taki elektroniczny tatuaż:
Na koniec ucisku przybędzie Isus Chrystus wraz ze 144 000 i rozpocznie walkę o Wielką Rzeszę (czyli pozostałych wiernych Bogu).


    APOKALIPSA

               Wszystko zacznie się od otwarcia przez Isusa siedmiokrotnie zapieczętowanej księgi.
Ap 5 I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i
zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami.Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie ani na ziemi; ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi ani do niej wejrzeć.I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć.A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz!
Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci.

Pierwsze 4 pieczęci to wysłannicy Boga na koniach.

Ap 6 I widziałem, jak Baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z
czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący: Chodź!
I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać.
A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: Chodź!
I wyszedł drugi koń, barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić
pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem; i dano mu wielki miecz.

A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: Chodź!
I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej.
I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił: Miarka pszenicy za denara i
trzy miarki jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie tykaj.

A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: Chodź!
I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a
Hades szedł za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i
głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi.

Po otwarciu piątej pieczęci obudzą się dusze zabitych dla Słowa Bożego, które zostaną przygotowane do zmartwychwstania.

Szósta pieczęć to przede wszystkim ukazanie ludziom nieba (tzw. kosmosu) poprzez usunięcie szkła nieba tzw. linii Karmana, na której prawdopodobnie wyświetlane są gwiazdy. Linia ta znajduje się około 100 km nad naszymi głowami, stąd będą spadające gwiazdy.

Ap 6:12  I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce
pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew,
I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje,
gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie;
I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone
zostały z miejsc swoich.
I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i
wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w
jaskiniach i w skałach górskich,
I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który
siedzi na tronie,
I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?


Następnie czterech aniołów (prawdopodobnie czterech jeźdźców z pierwszych czterech pieczęci) ustawi się na krańcach świata (oba bieguny oraz wschód i zachód, których dokładnej lokalizacji nie znamy) i zatrzyma wiatry, i będą czekali dopóty inny anioł nie opieczętuje wszystkich Sług Bożych pieczęcią na czole. Mowa tu o najwierniejszych sługach dwunastu plemion Izraela, tzw Wielka Rzesza.
Wymienione plemiona:
-Judy
-Rubena
-Gada
-Asera
-Naftalego
-Manassesa
-Symeona
-Lewiego
-Issachara
-Zebulona
-Józefa
-Beniamina

Gdy wszystko będzie gotowe, zostanie zdjęta ostatnia pieczęć i nastąpi pół godzinna cisza (tzw. cisza przed burzą). Po tym zacznie się trzesięnie ziemi i grzmoty jakich nie było jeszcze w historii świata. Spadnie grad, który będzie zabijał, powstanie pożar, który spali 30 % ziemi. Do oceanów wpadnie gorąca kula, która zamieni 30% wód w gorejący gar. Do 30%  rzek wpadnie piołun i wielu ludzi straci życie.
Nastepnie ugodzony zostanie księżyc, słońce i reszta gwiazd, tak że przez 8 godzin ani dzień, ani noc nie będzie jaśniała. Anioł w postaci orła będzie krążył nad ziemią i wołał doniosłym głosem.

Otwarta zostanie studnia otchłani i wydostanie się szarańcza, która będzie dręczyć tylko ludzi bez pieczęci Bożej (prawdopodobnie tych, którzy przyjęli znak bestii) przez okres pięciu miesięcy. A szarańczą kierować będzie król otchłani zwany Abbadon (grec. Apollyon, czyli Niszczyciel). A przez ten okres nie będzie śmierci na ziemi.

W następnej kolejności uwolnieni zostaną czterej aniołowie, którzy wytracą 30 % ludzkości. Reszta grzeszników pomimo tych plag nadal będzie trwać w grzechu do końca swoich dni.

Po tym nastanie coś, czego Jan nie mógł spisać.Możemy się tylko spodziewać, że później nastanie nowa ziemia wraz królestwem Bożym i nowe niebo.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz